Çömelme pozisyonunun doğum süresi ve ağrı algılama düzeyine etkisi

Author:

Year-Number: 2023-Volume 4 Issue 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-25 09:59:18.0
Language : English
Konu : MIDWIFERY
Number of pages: 112-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma, gebelerde çömelme pozisyonu kullanmanın doğum eylemi süresi ve ağrı algılama düzeyine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Son test ve kontrol gruplu müdahale araştırması, Doğu Anadolu'da bir ilde bulunan kadın doğum hastanesindeki 82 gebe ile yürütülmüştür. Veriler anket formu, Partograf ve Görsel Ağrı Skalası kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik dağılım, ortalama, ki-kare ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır.

Bulgular: Girişim grubundaki gebelerde doğumun ilk evresinin daha kısa, ağrı algılama düzeylerinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Doğum eyleminin ilk evresinin toplam süresi müdahale grubundaki gebelerde 211.00±108.24 dakika, kontrol grubundaki gebelerde 295.23±95.47 olduğu bulunmuştur. Ayrıca geçiş fazındaki ağrı algılama düzeyinin müdahale grubundaki gebelerde 8.70±1.30, kontrol grubundaki gebelerde 9.42±0.85 olduğu belirlenmiştir.

Sonuçlar: Çömelme pozisyonunun doğum ağrısı algılama düzeyini azalttığı ve doğumun ilk evresini kısalttığı bulunmuştur.

 

Keywords

Abstract

Aim: This research was carried out to investigate the effect of using the squatting position in pregnant women on labor duration and pain perception level.

Methods: This intervention research that using post-test and control group was conducted with 82 pregnant women at a gynecology hospital in a province in eastern Anatolia, Türkiye. The data were gathered using a questionnaire form, Partograph, and the Visual Analog Scale. The data were analyzed using percentage distributions, means, Chi-square, and independent samples t-test.

Results: Pregnant women in the intervention group had shorter first phase labor durations, and it was also shown that their level of pain perception were lower in this group.  The total duration of the first stage of labor was determined as 211.00±108.24 minutes in the intervention group and 295.23±95.47 minutes in the control group. In addition, the pain perception level in the transition period was determined as 8.70±1.30 in the pregnant women in the intervention group and 9.42±0.85 in the pregnant women in the control group.

Conclusion: It was found that the squatting position reduces perception of labor pain while also shortening the first phase of labor.

 

 

Keywords