COVID-19 pandemisi sırasında çocuk sahibi olma isteği: Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği

Author:

Year-Number: 2023-Volume 4 Issue 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-25 00:05:07.0
Language : English
Konu : Obstetrics and Gynecology Nursing
Number of pages: 105-111
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisi sürecinde evli çiftlerin çocuk sahibi olma isteklerini ve bu isteği etkileyen faktörleri belirlemektir.

Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tarama çalışması tasarımı kullanıldı. Çalışmaya Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ilde 18-49 yaş arası evli erkekler ve kadınlar katıldı. Veriler Kişisel Bilgi Formu ve COVID-19 Korku Ölçeği kullanılarak online olarak toplandı.

Bulgular: Katılımcıların %44.1'i pandemi öncesi çocuk sahibi olmak isterken, bu katılımcıların %50.2'si bu isteğini pandemi sırasında erteledi. Bu katılımcıların %40.7'si herhangi bir kontraseptif yöntem kullanmamakta olup, bu konudaki en önemli sebep partnerinin reddetmesi (%51.6) idi. Çocuk sayısının sınırlandırılması kararlarında etkili olan faktörler, ileri yaş, işsiz olma, doğurganlıkla ilgili tercihlerde aile büyüklerinin tek karar verici olması, pandemi döneminde daha az cinsel aktivite ve COVID-19 korkusuydu.

Sonuçlar: Sonuçlar, pandeminin olumsuz etkilerinin ve sosyodemografik dezavantajların çocuk sahibi olma isteğini önemli ölçüde etkilediğini göstermiştir.

Keywords

Abstract

Aim: The aim of this study was to determine the desire of married couples have children during the COVID-19 pandemic and identify the factors affecting this desire.

Methods: A descriptive cross-sectional survey study design was used. Married men and women aged 18 to 49 in a province located in the Southeastern Anatolia Region participated this study. Data were collected using a Personal Information Form and the COVID-19 Fear Scale via online.

Results: Of the participants 44.1% wanted to have children before the pandemic, 50.2% of these participants postponed this desire during the pandemic. 40.7% of these participants were not using any contraceptive method, and partner's refusal (51.6%) was the most reason on this topic. The factors that influenced decisions to limit the number of children were advanced age, being unemployed, the sole decision-maker status of family elders regarding fertility-related preferences, less frequent sexual activity during the pandemic period, and fear of COVID-19.

Conclusion: The results showed that the negative effects of the pandemic, and sociodemographic disadvantages significantly affected the desire to have a child.

Keywords