Sağlık alanında okuyan üniversite öğrencilerinin çocuğa yönelik şiddete duyarlılıklarının belirlenmesi: Tanımlayıcı bir çalışma

Author:

Year-Number: 2023-Volume 4 Issue 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-03 10:20:28.0
Language : İngilizce
Konu : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 99-104
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin çocuğa yönelik şiddete ilişkin duyarlılıklarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma Mayıs-Haziran 2022 tarihleri arasında Türkiye'nin kuzeyinde büyük bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinde ebelik, hemşirelik, beslenme ve diyetetik ve sosyal hizmet bölümlerinde eğitim gören öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 766 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplamasında Kişisel Bilgi Formu ve Çocuğa Yönelik Şiddete Duyarlık Ölçeği (ÇOYŞDÖ) kullanılmıştır. Veriler SPSS-21.00 programı ile analiz edilmiştir. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Öğrencilerin %77.5’i daha önce çocuklara yönelik şiddet ile ilgili eğitime katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların çocuğa yönelik şiddete duyarlık ölçeği toplam puan ortalaması 53.86±4.51 olarak bulunmuştur. Sosyal hizmet bölümünde ve birinci sınıfta okuyan öğrenciler ile ataerkil aile tipine sahip olan öğrencilerin, daha düşük ÇOYŞDÖ puan ortalamalarına sahip olduğu belirlenmiştir (p<0.01).

Sonuçlar: Çalışmada öğrencilerin çoğunluğunun çocuklara yönelik şiddet ile ilgili eğitime katılmamalarına rağmen çocuğa yönelik şiddete ilişkin duyarlılıklarının yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Aim: The study was conducted to determine the sensitivity of the students studying in the faculty of health sciences to violence against children.

Methods: This descriptive study was conducted with the students studying midwifery, nursing, nutrition and dietetics, and social work departments of the faculty of health sciences in a big university in northern Turkey between May and June 2022. The sample of the study was composed of 766 students. Personal Information Form and Sensitivity to Violence Against Children Scale (SVACS) were used to collect data in the study. The SPSS-21.00 program analyzed data. The results were considered statistically significant at p<0.05 within a confidence interval of 95%.

Results: 77.5% of the students stated that they have not previously attended training on violence against children. The mean total score of the participants from SVACS was 53.86±4.51. The students studying at the social services department, who were first graders and had a patriarchal family type, were determined to have lower mean SVACS scores (p<0.01).

Conclusion: In conclusion, it was observed in the study that most of the students had a high sensitivity to violence against children. However, they have not attended any training on this issue.

Keywords