Kronik bel ağrısında ağrı inançlarının cinsiyetlere göre semptom şiddeti ile ilişkisi

Author:

Year-Number: 2023-Volume 4 Issue 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-15 15:07:00.0
Language : Turkish
Konu : Physical Medicine and Rehabilitation
Number of pages: 66-71
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Kronik bel ağrılı bireylerin ağrı inançlarının cinsiyetlere göre semptom şiddetleri ile ilişkisini incelemek.

Yöntem: Çalışmaya 18-65 yaş aralığında 204 kişi katıldı. Katılımcıların cinsiyete göre yaş ortalamaları sırasıyla erkeklerde 42.21±14.24, kadınlarda 41.65±13.41 idi. Çalışmada ağrı inançlarını ölçmek için Ağrı İnançları Ölçeği (AİÖ) ve ağrı şiddetlerini ölçmek için de Numerik Derecelendirme Sakalası (NRS-11) kullanıldı.

Bulgular: Kronik bel ağrılı bireylerin ağrı inançlarının semptom şiddeti ile ilişkisinin cinsiyetlere göre anlamlı farklılığa sahip olduğu bulundu (p=0.001). AİÖ ve NRS-11 değerleri cinsiyetler arası istatistiksel olarak anlamlı farklılığa sahip olup (p=0.001), kadınlarda daha yüksek düzeyde bulundu (p<0.001).

Sonuçlar: Araştırmamızda ağrı inançlarının ve kronik ağrıyı algılamanın cinsiyete göre değiştiğini tespit ettik. Cinsiyet faktörünün, yaşanılan ağrı şiddeti ve ağrılara dair geliştirilen inançların gücüyle ilişkili olduğu görüldü. Kadın bireylerin erkek bireylere göre daha yüksek ağrı şiddeti skor ortalamasına sahip olduğu, organik ve psikolojik ağrı inançlarının da daha fazla olduğu bulundu.

Keywords

Abstract

Aim: To examine the relationship between pain beliefs of individuals with chronic low back pain and symptom severity according to gender.

Methods: 204 people between the ages of 18-65 participated in the study. The mean age of the participants by gender was 42.21±14.24 in males and 41.65±13.41 in females, respectively. In the study, Pain Beliefs Scale (PBQ) was used to measure pain beliefs and Numeric Rating Scale (NRS-11) was used to measure pain severity.

Results: It was found that the relationship between pain beliefs and symptom severity of individuals with chronic low back pain had a significant difference according to gender (p=0.001). PBQ and NRS-11 values had a statistically significant difference between genders (p=0.001) and were found to be higher in females (p<0.001).

Conclusion: In our study, we found that pain beliefs and perception of chronic pain differed according to gender. It was observed that the gender factor was related to the severity of the pain experienced and the strength of the beliefs developed about the pain. It was found that female individuals had a higher pain severity score average than male individuals, and organic and psychological pain beliefs were also higher.

Keywords