İnfertilite sonrası gebelikte algılanan gelişimsel stresin öz bakım gücüne etkisi

Author:

Year-Number: 2023-Volume 4 Issue 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-22 23:40:46.0
Language : Türkçe
Konu : Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 93-98
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Araştırmanın amacı, infertilite tedavisi sonrası gerçekleşen gebeliklerde algılanan gelişimsel stresin öz bakım gücüne etkisini belirlemektir.

Yöntem: Kesitsel tipte yapılan çalışmada, infertilite tedavisi alarak gebe kalan 90 kadın araştırmaya katılmıştır. Araştırmada Birey Tanıtım Formu, Algılanan Stres Ölçeği ve Öz Bakım Gücü Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Gebelerin yaş ortalaması 30.76±4.29, gebelik haftası ortalaması 13.61±11.71, alınan infertilite tedavi sayısı ortalaması 2.17±1.44, toplam gebelik sayısı ortalaması 1.26±0.55’dir. Kadınların %95.6’sının primer infertilite tanısının olduğu, kadınların %70’inin herhangi bir işte çalışmadığı, %44.4’ünün ilköğretim mezunu olduğu ve %64.4’ünün gelirinin giderine eşit olduğu saptanmıştır. Algılanan Stres Ölçeği toplam puan ortalaması 25.73±5.36,  Öz Bakım Gücü Ölçeği toplam puan ortalaması 104.60±15.25’dir. Algılanan Stres Ölçeği toplam puanları ile Öz Bakım Gücü Ölçeği toplam puanları arasında negatif yönlü anlamlı ilişki vardır (r=-0.385, p=0.000).

Sonuçlar: İnfertilite tedavisi sonrası gebelerin algıladıkları gelişimsel stres ve öz bakım gücü orta düzeydedir. Kadınların algıladıkları stres düzeyi arttıkça, öz bakım gücü düzeyi azalmaktadır. İnfertilite tedavisi sonrası gebelerin algıladıkları stresi azaltmak, öz bakım gücünü arttırmak için, destekleyici ve bütüncül bir bakım yaklaşımı önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Aim: The aim of the study is to determine the effect of perceived developmental stress on self-care power in pregnancies after infertility treatment.

Methods: In this cross-sectional study, 90 women who became pregnant after receiving infertility treatment participated in the study. In the study, Individual Identification Form, Perceived Stress Scale and Self-Care Strength Scale were used.

Results: The mean age of the pregnant women was 30.76±4.29, the mean week of gestation was 13.61±11.71, the mean number of infertility treatments received was 2.17±1.44, the mean total number of pregnancies was 1.26±0.55. It was determined that 95.6% of the women had a diagnosis of primary infertility, 70% of the women did not work in any job, 44.4% of them were primary school graduates and 64.4% of them had income equal to their expenses. The total mean score of the Perceived Stress Scale was 25.73±5.36, and the total mean score of the Self-Care Scale was 104.60±15.25. There is a significant negative correlation between the Perceived Stress Scale total scores and the Self Care Strength Scale total scores (r=-0.385, p=0.000).

Conclusion: Perceived developmental stress and self-care power of pregnant women after infertility treatment are moderate. As the perceived stress level of women increases, the level of self-care power decreases. A supportive and holistic care approach is recommended in order to reduce the perceived stress of pregnant women after infertility treatment and to increase their self-care power.

Keywords