Astımlı çocuğa sahip ebeveynlerin COVID-19 pandemi sürecinde değerlendirilmesi: Kalitatif bir çalışma

Author:

Year-Number: 2023-Volume 4 Issue 2
Number of pages: 52-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma astımlı çocuğa sahip ebeveynlerin pandemi döneminde yaşadıkları deneyimleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Bu çalışma Ekim 2021- Ocak 2022 tarihleri arasında İç Anadolu’da bulunan bir üniversite ve şehir hastanesinin çocuk göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen, dahil edilme kriterlerini karşılayan ve araştırmaya katılmak için gönüllü 17 ebeveyn ile yapılmıştır. Ebeveynlere yüz yüze görüşme yöntemi ile yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan 5 soru sorulmuş ve ebeveynlerin ses kayıtları alınmıştır. Alınan ses kayıtlarından içerik analizi tekniği ile temalar oluşturulmuştur.

Bulgular: Araştırmaya katılan ebeveynlerin %53’ünün lise mezunu, %82’sinin kadın, yaş ortalamalarının 31, çocukların %59’unun erkek, yaş ortalamalarının ise 6.5 olduğu belirlenmiştir. Ses kayıtlarının analizi sonucunda “korku ve anksiyete”, “sosyal izolasyon”, “dijital oyun”, “sağlık hizmetlerine ulaşma”, “psikososyal destek” isimli 5 ana tema belirlenmiştir.

Sonuçlar: Bu araştırmada; astım hastalığı olan çocuk ve ailelerinin COVID-19 pandemisinde psikolojik ve sosyal yönden sorunlar yaşandığı, sağlık hizmetlerine erişim konusunda zorlandıkları belirlenmiştir. Ayrıca aile ve çocukların psikososyal yardıma ihtiyaç duydukları ve destek sistemlerinin yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu nedenle astımlı hastalığa sahip aile ve çocukların psikososyal yönden desteklenmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Methods: This study was conducted with 17 parents who applied to the pediatric chest outpatient clinic of a university and city hospital in Central Anatolia between October 2021 and January 2022, met the inclusion criteria and volunteered to participate in the study, which was determined by the  purposeful sampling method. A face-to-face interview method was applied to the parents, and 5 questions in the semi-structured interview form were asked and a voice recording was taken. The themes were created by analyzing the content of the audio recordings taken.

Results: It was determined that 53% of the parents participating in the study were high school graduates, 82% were female, their average age was 31, 59% of the children were male, and their average age was 6.5. As a result of the analysis, 5 main themes were determined, namely “fear and anxiety”, “social isolation”, “digital game”, “access to health services” and “psychosocial support”.

Conclusion: In this study, it has been determined that children with asthma and their families have psychological and social problems during the COVID-19 pandemic and have difficulties in accessing health services. In addition, it has been observed that families and children need   help and their support systems are insufficient. For this reason, it is recommended that families and children with asthma be supported psychosocially.

Keywords