Ebeveynlerin çocukluk çağı travmalarının şiddet eğilimlerine etkisi

Author:

Year-Number: 2023-Volume 4 Issue 2
Number of pages: 39-45
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Araştırma ebeveynlerin çocukluk çağı travmalarının şiddet eğilimleri ile ilişkisinin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.

Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı türdeki araştırmanın verileri, 10 Ocak- 5 Mart 2023 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda toplanmıştır.  Araştırmanın örneklemine kartopu yöntemi ile ulaşılan 265 ebeveyn dahil edilmiştir. Veriler Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği-Kısa Formu, tanıtıcı bilgiler ve şiddet eğilimi belirleme formları aracılığı ile toplanmış ve IBM SPSS 23 programı ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Ebeveynlerin çocukluk çağı travmaları oranı %91.3 olarak saptanmıştır. Dayağın disiplin aracı olarak kullanılmasını uygun bulan katılımcıların duygusal ihmal ve fiziksel istismar bildirim oranları anlamlı düzeyde yüksektir.  Duygusal ihmal ve fiziksel istismara maruz kalan ebeveynlerin fiziksel şiddeti disiplin aracı olarak kabul etme oranı anlamlı düzeyde yüksektir. Duygusal istismar, duygusal ihmal, fiziksel ve cinsel istismar bildirimi yüksek olan ebeveynlerin öfke bildirim oranları anlamlı düzeyde yüksektir. Çocukluk döneminde duygusal ihmal ve fiziksel istismara maruz kaldıklarını bildiren bireyler bu bildirimi daha az ifade etmiş olanlara oranla daha fazla oranda eşinin çocuğa şiddet uyguladığını bildirmişlerdir.

Sonuçlar: Çocukluk çağı travmaları şiddet eğilimi ile ilişkilidir. Çocukluk çağı travmaları, uzun dönemde bireyin ve sosyal çevresinin ruhsal sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Keywords

Abstract

Aim: The study was planned to determine the relationship between childhood traumas and violence tendencies of parents.

Methods: The data of the cross-sectional and descriptive study were collected online between January 10 and March 5, 2023.  The study sample included 265 parents who were reached by snowball method. Data were collected through the Childhood Trauma Scale-Short Form, identifying information and violence tendency determination forms and analyzed with IBM SPSS 23 program.

Results: The rate of childhood traumas among the parents was 91.3%. The rates of emotional neglect and physical abuse were significantly higher among the participants who found it appropriate to use beating as a disciplinary tool.  The rate of accepting physical violence as a means of discipline was significantly higher in parents who were exposed to emotional neglect and physical abuse. The anger reporting rates of parents who reported emotional abuse, emotional neglect, physical and sexual abuse were significantly higher. Those who reported having been exposed to emotional neglect and physical abuse during childhood reported that their spouse used violence against the child at a higher rate than those who reported this less frequently.

Conclusion: Childhood traumas are associated with violent tendencies. Childhood traumas negatively affect the mental health of the individual and his/her social environment in the long term.

Keywords