Banyonun yenidoğan bebeklerde beslenme, ağrı ve fizyolojik parametreler üzerine etkisi

Author:

Year-Number: 2023-Volume 4 Issue 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-29 23:50:14.0
Language : English
Konu :
Number of pages: 46-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma, banyonun yenidoğanların beslenme, ağrı ve fizyolojik parametrelerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Bu çalışma, ağrı skoru 3 ve üzerinde olan rastgele seçilmiş 100 yenidoğan ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmamıza dahil edilen yenidoğanların banyo öncesi, banyo sonrası 15. dakika (dk), 30. dk ve 60. dk fizyolojik parametreleri ile  beslenme ve ağrı düzeyleri incelenmiştir. Yenidoğanların fizyolojik ölçümleri beslenme ve ağrı düzeyleri Yenidoğan İzlem Formu ve Yenidoğan Bebek Ağrı Skalası ile kaydedilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler varyans analizi, Bonferroni analizi kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Yenidoğanların banyo sonrası ağrı skorlarının ilk bir saat içerisinde kademeli olarak azaldığı, beslenme ile ilgili tekrarlanan ölçümlere göre yenidoğanın beslenme miktarının arttığı ve artışın banyodan sonra 30-60 dk’da olduğu görülmüştür. Ayrıca banyo sonrası yenidoğanların 30. ve 60. dk’larda vücut sıcaklığı ve saturasyonlarının arttığı,  banyo öncesine göre tüm ölçümlerde nabızlarının düştüğü  bulunmuştur (p˂0.05).

Sonuçlar: Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde banyonun yenidoğanların ağrılarını azalttığı ve beslenme miktarlarını arttırdığı belirlenmiştir. Tekrarlanan ölçümlerde banyonun yenidoğanların fizyolojik parametreleri üzerinde olumlu etkilerinin olduğu saptanmştır. Yenidoğan bebeklerin ağrılarının azaltılmasında ve beslenmelerinin arttırılmasında hemşireler etkin rol oynamaktadır. Bu nedenle hemşireler yenidoğanlarda banyo ile ilgili kanıta dayalı yöntemler, kılavuzlar ve protokoller oluşturmalıdır.

Keywords

Abstract

Aim: This study was conducted to examine the effect of bath on the nutrition, pain and physiological parameters of newborns.

Methods: This study was carried out with 100 randomly selected newborn with pain score 3 and above. The physiological parameters of the newborns, which were included in our study before the bath, 15 minutes (mins) after the bath, 30 mins and 60 mins, were examined the levels of nutrition and pain. Physiological measurements of newborns are recorded with the Newborn Follow-up Form and Neonatal Infant Pain Scale. In the analysis of the data, descriptive statistics analysis of variance and Bonferroni analysis were used.

Results: It was found that newborns' pain scores before and after the bath were gradually decreased within the first hour, according to repeated measurements of nutrition, the amount of nutrition of the newborn increased and the increase was at 30-60 mins after the bath. In addition, it was found that body temperature and saturations increased in the 30th and 60th mins of newborns after the bath and their pulse decreased in all measurements compared to the before bath (p˂0.05).

Conclusion: It was determined that the bathroom reduces the pain of newborns and increases the amount of nutrition in newborn intensive care units. In repeated measurements, it was found that the bathroom had positive effects on the physiological parameters of newborns. Nurses play an active role in reducing the pain of newborn babies and increasing their nutrition. Therefore, nurses should establish evidence-based methods, guidelines and protocols for bathing newborns.

Keywords