Menopoz döneminde olumsuz düşüncelerin toplumsal kanser damgasına etkisi

Author:

Year-Number: 2023-Volume 4 Issue 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-02 10:11:28.0
Language : İngilizce
Konu : Halk Sağlığı
Number of pages: 35-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma, menopoz dönemindeki kadınların otomatik düşüncelerinin toplumsal kanser damgası üzerindeki etkisini belirlemek için yapılmıştır.

Yöntem: Bu tanımlayıcı kesitsel çalışma, üç aile sağlığı merkezinde dahil edilme kriterlerini karşılayan menopoz dönemindeki 360 kadın üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın verileri, Ağustos 2022-Ekim 2022 tarihleri arasında Türkiye'de bir doğu bölgesindeki üç aile sağlığı merkezinin bahçesinde, haftanın üç günü mesai saatleri arasında toplanmıştır. Veri toplama için Demografik Form, Kansere İlişkin Tutumları (Kanser Damgası) Ölçme Anketi (KİTO) - Topluluk Versiyonu Formu ve Otomatik Düşünceler Ölçeği-Olumsuz Formu (ODÖ) kullanılmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistikler ve regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Menopozdaki kadınların toplumsal kanser damgası toplam puan ortalaması 3.08±0.53 ve negative otomatik düşünceler toplam puan ortalaması 110.39±48.17 bulunmuştur. Araştırmada menopoz dönemindeki kadınların toplumsal kanser damgalama düzeylerinin ve negatif otomatik düşüncelerinin yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Negatif otomatik düşünceler, toplumsal kanser damgasını açıklamada istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ve bunları %35.3 oranında açıklamıştır (p˂.05).

Sonuçlar: Araştırmaya katılan menopoz dönemindeki kadınların yüksek düzeyde toplumsal kanser damgası ve negatif otomatik düşüncelere sahip oldukları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Aim: This study was to determine the effect of negative automatic thoughts on community cancer stigma in the menopausal period.

Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 360 menopausal women who met the inclusion criteria in three family health centers. The study data were collected between August 2022 and October 2022 in the garden of three family health centres in an east region in Turkey between working hours three days a week. The Descriptive Characteristics Form, A Questionnaire for Measuring Attitudes Toward Cancer Questionnaire (Cancer Stigma) - Community Version Form and Automatic Thoughts Questionnaire- Negative Form (ATQ-N) were used for data collection. Data were analyzed using descriptive statistics and linear regression analysis.

Results: Menopausal women’s community cancer stigma total mean score was found to be 3.08±0.53 and the negative automatic thoughts total mean score was found to be 110.39±48.17. In the study, it was found that community cancer stigma levels of menopausal women and their negative automatic thoughts were high levels. The automatic thoughts had statistical significance in explaining community cancer stigma and accounted for them by 35.3% (p˂.05).

Conclusion: It was determined that the menopausal women participating in the study had high level of community cancer stigma and negative automatic thoughts.

Keywords