COVID-19 geçiren çocukların ebeveynlerinin ruhsal durumu: Kesitsel bir araştırma

Author:

Year-Number: 2023-Volume 4 Issue 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-20 10:46:27.0
Language : Turkish
Konu :
Number of pages: 82-86
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: COVID-19'un doğrudan ya da dolaylı etkileri aileyi etkilemektedir. Bu çalışma COVID-19 geçiren çocukların ebeveynlerinin ruhsal durumunu belirlemek amacı ile yapılmıştır.

Yöntem: Kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışma Nisan- Temmuz 2022 tarihleri arasında 500 ebeveynle gerçekleşmiştir. Araştırmada Tanıtıcı Bilgi Formu ve Depresyon, Anksiyete Stres Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler (yüzde, ortalama), t testi, ANOVA ve Bonferroni ileri analiz kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan ebeveynlerin %78.4’ünün gelir ve gider durumunun eşit, çocuklarının %49’unun 12-18 yaş aralığında ve %50.4’ünün erkek olduğu belirlenmiştir. Çocuğun yaşı ile ebeveynlerin stres alt boyutu puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.040). Ebeveynlerin depresyon alt boyutu puan ortalaması 33.76±2.44, anksiyete alt boyutu puan ortalaması 33.84±2.32 ve stres alt boyutu puan ortalaması 33.44±2.42 olarak bulunmuştur.

Sonuçlar: Çalışmada COVID-19 geçiren çocuğun yaşının ebeveynlerin stres düzeyini etkilediği görülmektedir. Ayrıca ebeveynler çocuklarının COVID-19’a yakalanmasından dolayı çok ileri düzeyde depresyon, anksiyete ve stres yaşamaktadır.

 

Keywords

Abstract

Aim: Direct or indirect influences of COVID-19 the whole family. This study was conducted to determine the mental state of parents of children who get with COVID19.

Methods: The present study is a cross-sectional study. The study was conducted with 500 parents between April and July 2022. Personal Information Form and Depression, Anxiety Stress Scale were used in the study. Descriptive statistics (percent, average), t test, ANOVA and Bonferroni advanced analysis were used in the evaluation of data.

Results: It was found that 78.4% of the parents who participated in the study had income equal to expense. the children of 49% of the parents were between the ages of 12 and 18, and 50.4% of the children were male. The difference between the child’s age and stress factor mean score of the parents was found to be statistically significant (p=0.040). Parents’ mean depression factor score was found as 33.76±2.44, while their anxiety factor mean score was found as 33.84±2.32 and their stress factor mean score was found as 33.44±2.42.

Conclusion: It can be seen that the age of the child who gets with COVID-19 affects the stress level of parents. In addition, parents experience severe depression, anxiety and stress as a result of their children getting with COVID-19.

Keywords