COVID-19’la ilişkili psikoloji alanyazınına ilişkin bibliyometrik bir analiz

Author:

Year-Number: 2023-Volume 4 Issue 1
Number of pages: 17-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma, COVID-19 ile ilgili psikiyatri ve psikoloji alanlarında yapılan çalışmaların bibliyometrik ve görselleştirme analizini sunmayı amaçlamaktadır.

Yöntem: 01 Ocak 2020 ile 01 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 21255 çalışma Pubmed platformu kullanılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu çalışmalar, “davranış bilimleri ve davranış mekanizmaları”, “psikolojik fenomenler”, “mental bozukluklar” ve “davranışsal disiplinler ve aktiviteler” olmak üzere dört başlık altında değerlendirilmiştir. Bildiriler, kitap bölümleri, araştırma ve derleme makalelerinden oluşan çalışmalar VOSviewer (versiyon 1.6.16) açık erişim programı ile haritalanmış ve 21255 çalışmada bulunan 6438 anahtar terimden en çok tekrarlanan 484 terim veri setine dahil edilmiştir. En çok tekrarlanan terimlerin yakınlıkları ve 6438 terim için hesaplanan 51923 bağlantıları değerlendirilerek birbirine en yakın terim kümeleri belirlenmiştir.

Bulgular: Birinci kümede anksiyete, akıl sağlığı, depresyon, psikolojik adaptasyon, psikolojik risk faktörleri, yas tutma gibi başlıkların COVID-19’la ilişkili psikoloji – psikiyatri alanında gerçekleştirilen çalışmaların büyük çoğunluğunu meydana getirdiği; ikinci kümede teletıp, enfeksiyon kontrolü, kişisel koruyucu ekipmanlar ve ayaktan tedavi hizmetleri gibi alanlarda çalışmaların yoğunlaştığı görülmektedir. Üçüncü kümedeki terimlerin büyük çoğunluğunun ise COVID-19 ve mental bozukluklar konusunda olduğu ve dördüncü kümenin sağlık iş gücünde psikolojik tükenmişlik ve iş tatmini gibi terimlerden oluştuğu gözlenmektedir.

Sonuçlar: Bu bibliyometrik çalışmada, COVID-19 ile ilgili psikiyatri ve psikoloji çalışmalarında ağırlıklı olarak hangi konuların yürütüldüğü hakkında bilgi sunulmaktadır.

Keywords

Abstract

Aim: This study aimed to provide a bibliometric and visualization analysis of the studies conducted in the fields of psychiatry and psychology related to COVID-19.

Methods: A total of 21255 studies carried on between 01 January 2020 and 01 September 2021, were obtained from Pubmed database. The studies have been evaluated under four headings: “behaviour and behaviour mechanisms”, “psychological phenomena and processes”, “mental disorders”, and “behavioral disciplines and activities”. Studies consisting of papers, book chapters, research, and review articles were mapped with the VOSviewer (version 1.6.16) open-access program, and the most repeated 484 terms out of 6438 key terms found in 21255 studies, were included in the data set. The term clusters that were closest to each other were determined by evaluating the closeness of the most repeated terms and the 51923 links calculated for 6438 terms.

Results: In the first cluster, the topics such as anxiety, mental health, depression, psychological adaptation, psychological risk factors have formed the majority of the studies in the field of psychology-psychiatry related to COVID-19; in the second cluster, studies are concentrated in areas such as telemedicine, infection control, personal protective equipment, and outpatient services. It is observed that the majority of the terms in the third cluster are about COVID-19 and mental disorders, and the fourth cluster consists of terms such as psychological burnout and job satisfaction in the health workforce.

Conclusion: In this bibliometric study, the information is provided about which topics are mainly carried out in psychiatry and psychology studies related to COVID-19.

Keywords