Üniversite öğrencilerinin COVID-19 virüsü, COVID-19 aşısı ve COVID-19 virüsünden korunma konusundaki bilgi düzeyleri ve tutumları

Author:

Year-Number: 2023-Volume 4 Issue 1
Number of pages: 8-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin COVID-19 virüsü, COVID-19 aşısı ve COVID-19 virüsünden korunma konusundaki bilgi düzeylerini ve tutumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin bölüm, sınıf, COVID-19'a yakalanma endişesi ve günlük olarak COVID-19 vakalarını takip etme durumlarına göre bilgi ve tutumlarını karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

Yöntem: 22 Kasım 2020-6 Ocak 2021 tarihleri arasında bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 322 üniversite öğrencisi ile kesitsel bir çalışma yapılmıştır. Çevrimiçi anket öğrencilerin genel bilgilerini ve COVID-19 pandemisine karşı bilgi ve tutumlarına ilişkin maddeleri içermektedir.

Bulgular: Öğrencilerin COVID-19 hakkındaki bilgi düzeyleri yüksek (100 puan üzerinden 83 ± 12), tutumları olumlu ve ortalamanın üzerinde (5'li Likert ölçeğinde 3.85 ± 0.48) idi. Aşılamaya ilişkin tutumları ise yine ortalamanın üzerinde ve olumlu olarak bulundu. Öğrencilerin bilgi ve tutumları bölüm, sınıf ve COVID-19 pandemisi ile ilgili faktörlere göre anlamlı farklılık göstermiştir.

Sonuçlar: Bu çalışmanın sonuçları, katılımcıların COVID-19 pandemisi hakkında bilgi düzeylerinin yüksek olduğunu ancak aşılama konusunda tereddütlü olduklarını ortaya koymaktadır. Üniversite öğrencilerinin farkındalıklarının arttırılarak COVID-19 virüsü, aşı ve korunmaya yönelik tutumlarının olumlu yönde geliştirilmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Aim: This study aims to examine the knowledge levels and attitudes of university students towards COVID-19 virus, COVID-19 vaccine, and protection from COVID-19 virus. It also aims to compare the knowledge and attitudes of students according to department, grade, worried about getting COVID-19, and following the COVID-19 cases on a daily basis.

Methods: A cross-sectional study was conducted between 22 November 2020 and 6 January 2021 with 322 university students in the health sciences school of a state university. The online survey included general information of students and items about their knowledge and attitudes towards COVID-19 pandemic.

Results: The students' level of knowledge about COVID-19 was high (83 ± 12 on 100 points) and their attitudes were positive and above average (3.85 ± 0.48 on 5-point Likert scale). Their attitudes towards vaccination were also found to be slightly over the average and positive. The knowledge and attitudes of the students differed significantly according to the department, grade and factors related to COVID-19 pandemic.

Conclusion: The results of this study reveal that participants have a high level of knowledge about the COVID-19 pandemic, but are hesitant about vaccination. It is recommended to improve university students’ attitudes towards COVID-19 virus, vaccination, and protection in a positive way by increasing their awareness.

Keywords