Evli kadınlarda yakın partner şiddeti ve evlilik uyumu

Author:

Year-Number: 2023-Volume 4 Issue 1
Number of pages: 1-7
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma, kadına yönelik yakın partner şiddeti (IPV) ile evlilik uyumu arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yürütülmüştür.

Yöntem: Araştırma, basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle 1057 evli kadın üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından ev ziyaretleri esnasında yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Sosyodemografik Form, Aile İçi Şiddet Ölçeği (AİŞÖ) ve Evlilik Uyumu Testi (EUT) kullanılmıştır.

Bulgular: Kadınların AİŞÖ toplam puan ortalamaları 61.25±10.21, EUT toplam puan ortalamaları 30.08±8.05 olarak bulunmuştur. Araştırmada kadınların partner şiddeti düzeylerinin ve evlilik uyumlarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Araştırmada kadınların tanımlayıcı özelliklerine göre AİŞÖ ve EUT toplam puan ortalamaları karşılaştırıldığında, araştırmaya katılan kadınların yaş, evlilik süresi, çocuk sayısı, evlilik biçimi, gelir, eş yaşı ile AİŞÖ ve EUT toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p˂.05). Bulgularımıza göre kadınların tamamı evlilikleri boyunca IPV türlerinden en az birini yaşamıştır. Eş şiddeti ile evlilik uyumu arasında istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır. (p˂.05).

Sonuçlar: Evlilik uyumu, yakın partner şiddeti ile ilişkilidir. Evlilik uyumu arttıkça, aile içi şiddet azalmaktadır.

Keywords

Abstract

Aim: This study was determined the relationship between intimate partner violence against women (IPV) and marital adjustment.

Methods: The research conducted that 1057 married women with simple random sampling method. The data were created face to face interview method by the researchers making home visits between December 2017 and November 2018. The data were collected by using the Sociodemographic Form, Domestic Violence Scale (DVS) and Marital Adjustment Test (MAT).

Results: Womens' mean DVS total mean score was found to be 61.25±10.21, MAT total mean score was found to be 30.08±8.05. In the study, it was found that intimate partner violence levels of the women and their married adjustment were moderate. In the study, when the total mean scores of DVS and MAT were compared according to the descriptive characteristics of the women, a statistically significant difference was found between the age, length of marriage, number of children, type of marriage, income, husband's age, and the total score points of the women participating in the study (p˂.05). According to our findings, all of the women experienced at least one type of IPV during their marriage. There is a statistically negative and significant relationship between spousal violence and marital adjustment (p˂.05).

Conclusion: Marital adjustment is associated with intimate partner violence. As marital adjustment increases, IPV decreases.

Keywords