Kontrastsız bilgisayarlı tomografide üreter taşlarına eşlik eden insidental bulgular

Author:

Year-Number: 2022-Volume 3 Issue 3
Number of pages: 126-131
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Kontrastsız bilgisayarlı tomografide insidental saptanan patolojilerin ne olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: Ocak 2022-Haziran 2022 tarihleri arasında renal kolik şikayeti ile başvuran ve kontrastsız bilgisayarlı tomografide üreter taşı saptanan 341 hastanın tomografi görüntüleri incelendi. Hastaların insidental saptanan patolojileri tespit edildi. Bulgular 40 yaş altı, 40-65 yaş arası ve 65 yaş üstü olmak üzere 3 grupta incelendi. Ayrıca bu bulgular; Ayrıca acil değerlendirme gerektiren patolojiler, sık takip ve ileri inceleme gerektiren patolojiler ve sık takip ve ileri değerlendirme gerektirmeyen patolojiler olarak da kategorize edildi.

Bulgular: Hastaların %22.6'sı kadın, %77.4'ü erkek olup, %40.2'si 40 yaş altı, %49.6'sı 40-65 yaş grubunda, %10.3'ü 65 yaş üstü idi. En sık patoloji karaciğer patolojilerindedir (%24.3 hepatosteatoz). En fazla patolojinin 65 yaş üstü hastalarda saptandığı görüldü. Acil değerlendirme veya sıkı takip gerektiren patolojileri olan hastaların çoğunlukla 65 yaş ve üstü yaş grubunda olduğu belirlendi.

Sonuçlar: İstenen tomografilerde radyoloji raporları incelenerek saptanan patolojilerin erken saptanması ve yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi gerekir.

Keywords

Abstract

Aim: We aimed to evaluate what and how important incidentally detected pathologies in non-contrast computed tomography are.

Methods: The tomography images of 341 patients who applied with the complaint of renal colic between January 2022 and June 2022 and were found to have ureteral stones in non-contrast computed tomography were analyzed. Incidentally detected pathologies of the patients were detected. The findings were analyzed in 3 groups: patients under the age of 40, between the ages of 40-65 and over the age of 65. In addition, these findings; They were also categorized as pathologies requiring urgent evaluation, Pathologies requiring frequent follow-up and further investigation, and Pathologies not requiring frequent follow-up and further evaluation.

Results: Of the patients, 22.6% were female, 77.4% were male, and 40.2% were under the age of 40, 49.6% were in the 40-65 age group, and 10.3% were over 65 years of age. The most common pathology is in liver pathologies (24.3% hepatosteatosis). It was observed that the most pathology was detected in patients over 65 years of age. It was determined that the patients with pathologies requiring urgent evaluation or strict follow-up were mostly in the age group of 65 years or older.

Conclusion: Radiology reports must be examined in the requested tomographies, so that the detected pathologies will be detected early and problems that may be experienced will be prevented.

Keywords