Akademisyenlerin engelli farkındalığının belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2022-Volume 3 Issue 3
Number of pages: 144-148
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı, akademisyenlerin engelli farkındalık durumlarını değerlendirmektir.

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel türde yapıldı. Araştırma Atatürk Üniversitesi’nde Eylül- Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini Atatürk Üniversitesi akademisyenleri oluşturdu. Örneklemi ise çalışmaya katılmayı kabul eden gönüllü akademisyenler oluşturdu. Araştırma 176 akademisyen ile tamamlandı. Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Engelli Bireylere Yönelik Algı Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde; sayı, ortalama, yüzdelik dağılımlar, Bağımsız gruplarda t testi, one Way Anova, standart sapma, Cronbach alpha katsayısı ve Pearson Korelasyon analizleri kullanıldı.

Bulgular: Akademisyenlerin Engelli Bireylere Yönelik Algı Ölçeği puan ortalamalarının 54.38±9.57, Benimsemek Alt Boyutu puan ortalamalarının 15.45±3.50, Farkındalık Alt Boyutu puan ortalamalarının 19.11±4.16, Bireysel Destek Alt Boyutu 11.57±2.87, Toplumsal Çevre Alt Boyutu 8.23±2.28 olduğu belirlendi. Ayrıca akademisyenlerin yaş ve çocuk sayısı durumları ile Engelli Bireylere Yönelik Algı Ölçeği Farkındalık Alt Boyutu puan ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görüldü (p<0.05). Ayrıca kadınların toplumsal çevre alt boyut puan ortalamalarının anlamlı düzeyde erkeklerden daha yüksek olduğu saptandı.

Sonuçlar: Sonuç olarak akademisyenlerin engelli farkındalığının iyi düzeyde olduğu, yaş ve çocuk sayısı arttıkça farkındalıklarının arttığı, kadın akademisyenlerin erkeklere göre engellilere yönelik toplumsal çevre algılarının daha yüksek olduğu belirlendi.

Keywords

Abstract

Aim: The purpose of this research is to evaluate the disability awareness of academicians.

Methods: The research was conducted in a descriptive and cross-sectional type. The research was carried out at Atatürk University between September and October 2022. The universe of the research was formed by the academicians of Atatürk University. The sample consisted of volunteer academics who agreed to participate in the study. The research was completed with 176 academicians. Data were collected using the Personal Information Form and the Scale of Perceptions for Persons with Disabilities. In the evaluation of the data; number, mean, percentile distributions, Independent groups t test, one Way Anova, standard deviation, Cronbach alpha coefficient and Pearson Correlation analyzes were used.

Results: It was determined that the academicians' Perceptions Towards Persons with Disabilities Scale mean score was 54.38±9.57, Adoption Sub-Dimension mean 15.45±3.50, Awareness Sub-Dimension mean 19.11±4.16, Individual Support Sub-Dimension 11.57±2.87, Social Environment Sub-Dimension 8.23±2.28. In addition, it was observed that there was a positive and significant correlation between the age and number of children of the academicians and the Awareness Sub-Dimension of Perceptions of Persons with Disabilities (p<0.05). In addition, it was determined that women's social environment sub-dimension mean scores were significantly higher than men's.

Conclusion: As a result, it was determined that the awareness of the disabled was at a good level, the awareness of the academicians increased as the age and the number of children increased, and the perceptions of the social environment towards the disabled were higher among female academics than men.

Keywords