Öğretmenlerin ilk yardım konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2022-Volume 3 Issue 3
Number of pages: 139-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma öğretmenlerin ilk yardım konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini Türkiye’nin tüm illerindeki online veri anketine ulaşabilecek öğretmenler oluşturmuştur. Çalışma, farklı düzey ve kademede eğitim veren 291 öğretmen ile tamamlanmıştır. Online veri aracı 14 soruluk demografik bilgilerin yer aldığı kişisel bilgi formu ve ilk yardım öz yeterlik ölçeğinden oluşmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde; sayı, ortalama, yüzdelik dağılımlar, standart sapma, Cronbach alpha katsayısı ve Pearson Korelasyon analizleri kullanıldı.

Bulgular: İlk yardım öz-yeterlik ölçeği ortalama puanı 4.53±1.91 (min-max:1.32-9.00) olarak bulunurken; yaşamsal destek ilk yardım öz-yeterlik alt boyunun ortalama puanı 4.31±1.94, temel ilk yardım öz yeterlik alt boyutunun ortalama puanı 4.53±1.91 olarak bulunmuştur. Katılımcıların %31.6’sı yalnızca küçük yaralanmalarla, %10.3’ü kanamalar, %5.2’si yalnızca bayılma-sara nöbeti, %3’ü yalnızca zehirlenme, %3’ü yalnızca düşme ile karşılaştığını bildirmiştir.

Sonuçlar: İlk yardım eğitimi alanların ilk yardım öz yeterlik puanları daha yüksek bulunmasına rağmen, öğretmenlerin ilk yardım ile ilgili bilgi düzeyleri orta seviyede olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Aim: This study was carried out to determine the knowledge level of teachers about first aid.

Methods: The universe of this descriptive study consists of teachers who can access the online data survey in all provinces of Turkey. The study was completed with 291 teachers teaching at different levels and stages. The online data tool consisted of a personal information form containing 14 questions of demographic information and a first aid self-efficacy scale of 25 questions.

Results: The mean score of the first aid self-efficacy scale was 4.53±1.91 (min-max: 1.32-9.00); The mean score of the vital support first aid self-efficacy subscale was 4.31±1.94, and the mean score of the basic first aid self-efficacy subscale was 4.53±1.91. 31.6% of respondents reported experiencing only minor injuries, 10.3% with hemorrhages, 5.2% only with fainting-a seizure of sara, 3% only with intoxication, 3% only with a fall.

Conclusion: Although the first aid self-efficacy scores of those who received first aid training were found to be higher, the knowledge level of the teachers about first aid was evaluated at a moderate level.

Keywords