Üniversite öğrencilerinin flört şiddetine yönelik tutum ve davranışları ile psikolojik sağlamlık ve tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2022-Volume 3 Issue 3
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-04 11:24:19.0
Language : English
Konu : Psychiatric Nursing
Number of pages: 119-125
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma, geleceğin sağlık profesyoneli olacak üniversite öğrencilerinin flört şiddeti tutum ve davranışları ile psikolojik sağlamlık ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel olarak planlanmış olan bu çalışma, bir devlet üniversitesinin sağlık ile ilgili lisans (Hemşirelik) ve Ön lisans (İlk ve Acil Yardım, Yaşlı Bakım, Fizyoterapi, Tıbbi Laboratuvar) bölümlerinde okuyan öğrenciler ile yapılmıştır. Araştırma, veri toplama formlarını eksiksiz dolduran 234 öğrencinin katılımı ile tamamlanmıştır. Araştırmanın verileri; ‘Sosyo-Demografik Özellikler Bilgi Formu’, ‘Flört Şiddeti Tutum Ölçeği’, ‘Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’ ve ‘Eş Tükenmişlik Ölçeği Kısa Formu’ kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin flört şiddeti tutum ölçeği puan ortalamaları 4.23±0.55, kısa psikolojik sağlamlık ölçeği puan ortalamaları 9.57±2.75 ve eş tükenmişlik ölçeği puan ortalamaları 29.70±15.35 olarak bulunmuştur. Çalışmaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri ile flört şiddeti tutumu (p=0.001) ve psikolojk sağlamlık (p=0.010) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çalışmamızda öğrencilerinin flört şiddeti tutumları ile psikolojik sağlamlıkları ve flört şiddeti tutumları ile eş tükenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlıkları ile eş tükenmişlik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (r=- 0.238, p=0.003).

Sonuçlar: Çalışmamızdan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin cinsiyetlerinin flört şiddeti tutumları ile psikolojik sağlamlık düzeyleri üzerinde etkili olduğu, psikolojik sağlamlıklarının ise tükenmişlik düzeylerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Aim: This study aims to determine the relationship between the dating violence attitudes and behaviors of university students, who will be the health professionals of the future, and their psychological resilience and burnout levels.

Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted with students studying in the undergraduate (Nursing) and Associate Degree (First and Emergency Aid, Elderly Care, Physiotherapy, Medical Laboratory) departments of a state university. In the research, 234 students filled out the data collection forms reliably. The research data were collected using the 'Socio-Demographic Characteristics Information Form,' 'Dating Violence Attitude Scale,' 'Short Psychological Resilience Scale,' and 'Couple Burnout Measure-Short Form'.

Results: The students' dating violence attitude scale mean score was 4.23±0.55, short psychological resilience scale mean score was 9.57±2.75, and couple burnout measure mean score was 29.70±15.35. There were statistically significant relationships between the genders of the students participating in the study and their dating violence attitude (p=0.001) and psychological resilience (p=0.010) separately. The current study found no statistically significant relationship of the "students' attitudes towards dating violence" with their psychological resilience and couple-burnout levels separately (p>0.05). There was a statistically significant relationship between the university students' psychological resilience and their couple-burnout levels (r=- 0.238, p=0.003).

Conclusion: The study results showed that the gender of the students was influential on their dating violence attitudes and psychological resilience levels, and their psychological resilience affected their burnout levels.

Keywords