Üstün yetenekli çocuklarla ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi: Sağlık bilimleri örneği

Author:

Year-Number: 2023-Volume 4 Issue 1
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-08 21:21:21.0
Language : Türkçe
Konu : Çocuk Gelişimi
Number of pages: 30-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye de sağlık bilimleri alanında üstün yetenekli çocuklarla ilgili yapılan lisansüstü tezlerin yılına, tez türüne, anabilim dalına, yöntemine, örneklem yöntemine, örneklem grubuna, örneklem sayısına, değişkenlere ve yapıldığı ile göre eğilimlerini bütüncül ve kapsamlı bir şekilde ortaya koymaktır.           

Yöntem: Araştırmada tezleri derinlemesine incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılırken analiz aşamasında içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma 1995-2021 yılları arasını kapsamaktadır. Araştırma verileri YÖK Tez Tarama Merkezi veri tabanında kayıtlı 10 lisansüstü tezden elde edilmiştir. Toplam 10 tez araştırmaya dâhil edilmiştir.

Bulgular: Araştırma verilerine göre; bu tezlerden 5 tanesi yüksek lisans, 3 tanesi doktora ve 1 tanesi uzmanlık tezidir. Bu lisansüstü tezler araştırma sonucunda çalışmalar en çok yüksek lisans (7) tez türünde verilmiştir. İlk çalışmanın 1995 yılında verilmiş olmasıyla beraber en fazla çalışmanın 2018 yılında (4) yapıldığı görülmüştür. Araştırmada çoğunlukla nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Örneklem seçme yöntemi olarak en fazla basit tesadüfi örneklem (3) yöntemi kullanılmıştır. Örneklem grubunun çoğunluğunu ortaokul çocukları (5) oluşturmuştur. Araştırmada üstün yetenekli çocuklarla beraber; etiketlenme (2), empati (2) ve duygusal zeka (2) değişkenleri ele alınmıştır. Çalışmalar çoğunlukla Ankara (7) ilinin tercih edildiği de ulaşılan sonuçlar arasında yer almaktadır.

Sonuçlar: Araştırma sonucu ülkemizde üstün yetenekli çocuklara yönelik araştırmaların yetersiz olduğu daha fazla çalışmaya gereksinim olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

Aim: As the main purpose of this science, the students targeted in the field of health in Turkey are related to the department, method, sampling method, sample, sample, for example, what kind of appearance is considered and relative with what appears in any way and a sampling method.

Methods: In the research, the document review method, one of the qualitative research methods, was used in order to examine the theses in depth, while content analysis was used in the analysis phase.  The research covers the years 1995-2021.  Research data were obtained from 10 postgraduate theses registered in the database of YÖK Thesis Search Center.  A total of 10 theses were included in the research.

Results: According to the research data; 5 of these theses are master's thesis, 3 of them are doctorate and 1 of them is specialization thesis.  As a result of these postgraduate theses research, the studies were mostly given in the postgraduate (7) thesis type.    In the research, mostly quantitative research methods were used.  The simplest random sampling method (3) was used as the sample selection method.  The majority of the sample group consisted of secondary school children (5).   In the research with gifted children;  labeling (2), empathy (2) and emotional intelligence (2) variables were discussed.  It is also among the results that the studies mostly preferred the province of Ankara (7).

Conclusion: The result of the research showed that there is a need for more studies in our country where research on gifted children is insufficient.

Keywords