Simülasyon eğitiminin pediatri dersi alan hemşirelik öğrencilerinin klinik becerilerine etkisi

Author:

Year-Number: 2023-Volume 4 Issue 1
Number of pages: 25-29
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma simülasyon eğitiminin pediatri dersi alan hemşirelik öğrencilerinin klinik becerilerine etkisini incelemek amacı ile yapılmıştır.           

Yöntem: Araştırmamız 2020- 2021 Eğitim-Öğretim yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersini alan 240 öğrenci ile yapıldı. Çalışmada Öğrenci Bilgi Formu, Simülasyon Tasarım Ölçeği ve Öğrenmede Öğrenci Memnuniyeti ve Özgüven Ölçeği kullanıldı. Veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistikler, ortalama ve ki kare ile değerlendirildi.

Bulgular: Araştırmamıza katılan öğrencilerin %57.5’inin kadın, yaş ortalamalarının 21.70±1.64 olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin % 59.6’sının aldıkları hemşirelik eğitiminden memnun oldukları, %65.8’inin verilen teorik eğitimin, %53.3’ünün klinik uygulama eğitiminin yeterli olduğunu, ancak %40’ının klinik uygulamalarda sorun yaşadıklarını ve genel olarak heyecan, merak, kaygı ve korku hissettikleri belirlenmiştir. Ayrıca simülasyon eğitimi sonucunda öğrencilerin simülasyon tasarım ölçeği ile öğrenmede öğrenci memnuniyeti ve özgüven ölçeği puanlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Sonuçlar: Araştırmamızda öğrencilerin aldıkları hemşirelik eğitimlerinden (teorik/uygulama) memnun oldukları ancak klinik ortamda sorun yaşayabildikleri tespit edilmiş olup simülasyon eğitimi sonucunda öğrencilerin simülasyon tasarım ölçeği ile öğrenmede öğrenci memnuniyeti ve özgüven ölçeği puanlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin öğrenme süreçlerinde simülasyona dayalı eğitimlerle desteklenmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Aim: This research was conducted to examine the effect of simulation training on the clinical skills of nursing students taking pediatrics courses.

Methods: Our research was conducted with 240 students who took the Child Health and Diseases Nursing course in the 2020-2021 academic year. Student Information Form, Simulation Design Scale and Student Satisfaction and Self-Confidence Scale in Learning were used in the study. Data were evaluated with descriptive statistics, mean and chi-square in computer environment.

Results: It was found that 57.5% of the students participating in our study were female, and their mean age was 21.70±1.64. 59.6% of the students were satisfied with the nursing education they received, 65.8% of them stated that 53.3% of the theoretical training was sufficient, but the clinical practice training was sufficient, but 40% of them had problems in clinical practice and generally felt excitement, curiosity, anxiety and fear. determined. In addition, as a result of the simulation training, it was determined that the students' scores on the simulation design scale and the student satisfaction and self-confidence scale in learning were high.

Conclusion: In our study, it was determined that the students were satisfied with the nursing education (theory/practice) they received, but they had problems in the clinical environment. In this direction, it is recommended to support students with simulation-based training in their learning processes.

Keywords