Hemşirelerin iş-aile yaşam çatışmasının iş performansına etkisi

Author:

Year-Number: 2022-Volume 3 Issue 3
Number of pages: 114-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma, hemşirelerin iş aile yaşam çatışmasının iş performansına etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Kesitsel olarak yapılan bu araştırmanın evrenini, Turgut Özal Tıp Merkezi’nde çalışan hemşireler (N=900) oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçim yöntemine gidilmeyip, evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma, araştırmaya gönüllü olarak katılan 278 hemşire ile tamamlanmıştır. Veri toplama araçları olarak, İş-Aile Yaşam Çatışması Ölçeği ve Görev Performansı Ölçeği kullanıldı.

Bulgular: Araştırmada, hemşirelerin İş-Aile Yaşam Çatışması Ölçeği toplam puan ortalaması 31.89±7.47, alt boyutlarına ilişkin puan ortalamaları ise İş-Aile Çatışması 19.28±4.65, Aile-İş Çatışması 12.61±4.72’dir. Bu araştırma sonucunda, hemşirelerin Görev Performansı Ölçeği toplam puan ortalaması ise 45.50±7.11 olarak belirlendi. Hemşirelerin iş-aile yaşam çatışmasının iş performansını etkilemediği belirlendi (R2=0.011, p>0.05).

Sonuçlar: Hemşirelerin orta düzeyde iş-aile yaşam çatışması yaşadıkları saptandı ve görev performansları ortalamanın üstünde yüksek olarak bulundu. Ayrıca, hemşirelerin iş-aile yaşam çatışmasının iş performansını etkilemediği belirlendi.

Keywords

Abstract

Aim: This research was conducted to determine the effect of nurses' work family life conflict on job performance.

Methods: The population of this cross-sectional study consists of nurses (N=900) working at Turgut Özal Medical Center. In the study, the sample selection method was not used, and the whole universe was tried to be reached. The study was completed with 278 nurses who voluntarily participated in the study. Work-Family Conflict Scale and Task Performance Scale were used as data collection tools.

Results: In the study, the total mean score of the Work-Family Conflict Scale of the nurses was 31.89±7.47, and the mean score for the sub-dimensions was 19.28±4.65 for Work-Family Conflict, 12.61±4.72 for Family-Work Conflict. As a result of this research, the total mean score of the nurses' Task Performance Scale was determined as 45.50±7.11. It was determined that the work-family conflict of nurses did not affect their job performance (R2=0.011, p>0.05).

Conclusion: Nurses were found to have moderate work-family conflict and their task performance was found to be higher than the average. In addition, it was determined that the work-family conflict of nurses did not affect their job performance.

Keywords