Paramedik öğrencilerinin kaygı düzeyleri ile yaşam nedenleri arasındaki ilişki

Author:

Year-Number: 2022-Volume 3 Issue 2
Number of pages: 71-75
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma paramedik öğrencilerinin kaygı düzeyleri ile yaşam nedenleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Bu çalışma, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini İlk ve Acil Yardım Programında okuyan 1. ve 2. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeyip tüm öğrenciler dahil edilmiş ve 178 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Veriler online olarak toplanmış ve Kişisel Bilgi Formu, Beck Depresyon Ölçeği ve Yaşam Nedenleri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Erkek öğrencilerin depresyon düzeyinin bayan öğrencilerden daha yüksek olduğu, bayan öğrencilerin yaşam nedenlerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Beck depresyon ölçeğinden alınan puanlar ile Yaşam Nedenleri Ölçeğinden alınan puanlar arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır (r= -0.346 p= 0.001). Depresyon düzeyinin yaşam nedenleri üzerinde anlamlı düzeyde etkisi olduğu belirlenmiştir (F=23.94, p=0.000).

Sonuçlar: Paramedik öğrencilerinin depresyon düzeyi yaşam nedenlerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin depresyon düzeylerini düşürmek için sosyal faaliyetlere, hobilere, beceri kurslarına vb. yönelik çalışmalar artırılabilir.

Keywords

Abstract

Aim: This study was conducted to determine the relationship between paramedic students' anxiety levels and their reasons for living.

Methods: This study is descriptive and relationship-seeking type. The universe of the research consisted of 1st and 2nd year students studying in the First and Emergency Aid Program. Sample selection was not made and all students were included and 178 students participated in the study. Data were collected online. Personal Information Form, Beck Depression Scale and Reasons for Life Scale were used. SPSS 22.0 package program was used in the analysis of the data.

Results: It was determined that the depression level of male students was higher than that of female students (p<0.05). It was determined that the reasons for life of female students were higher than male students (p<0.05). There is a significant negative correlation between the scores from the Beck Depression Scale and the scores from the Reasons for Life Scale (r= -0.346 p= 0.001). It was determined that the level of depression had a significant effect on the reasons of life (F=23.94, p=0.000).

Conclusion: Depression level of paramedic students affects their reasons of life. In order to reduce students' depression levels, studies on social activities, hobbies and skill courses can be increased.

Keywords