Klimakterik dönemdeki kadınların yaşadıkları menopozal semptomlar ile bütüncül tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-Volume 3 Issue 2
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-11 00:39:46.0
Language : Turkish
Konu : NURSING
Number of pages: 88-94
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma klimakterik dönemdeki kadınların yaşadıkları menopozal semptomlar ile bütüncül tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır.

Yöntem: Betimsel tipteki araştırma iki aile sağlığı merkezine kayıtlı 40-65 yaş arasında klimakterik dönemde olan 259 kadın ile yürütülmüştür. Veriler Aralık 2021-Şubat 2022 tarihleri arasında Kişisel Bilgi formu, Menopoz Semptomları Değerlendirme Ölçeği ve Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın yürütülebilmesi için etik kurul ve kurum izni alınmıştır.

Bulgular: Klimakterik dönemdeki kadınların menopozu %64.9’unun doğal ve normal bir süreç, %22.8’inin yaşlanmak, %22.4’ünün üreme özelliklerinin bitmesi, %19.3’ünün kadınlık özelliklerinin bitmesi olarak ifade ettiği belirlenmiştir. Kadınların Menopoz Semptomları Değerlendirme Ölçeği toplam puan ortalaması 21.59±10.30, Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği toplam puan ortalaması 29.16±4.09 olarak belirlenmiştir. Menopoz Semptomları Değerlendirme Ölçeğinin toplam ve alt boyutları ile Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği toplam ve Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp alt boyutu arasında anlamlı korelasyon olduğu belirlenmiştir.

Sonuçlar: Araştırmadaki kadınların menopoz semptomları ve bütüncül tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı tutumlarının orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Klimakterik dönemdeki kadınların menopoz semptomları arttıkça bütüncül tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı tutumlarının arttığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Aim: This research was conducted to examine the relationship between the menopausal symptoms experienced by women in the climacteric period and their attitudes towards holistic complementary and alternative medicine.

Methods: The descriptive study was conducted with 259 women aged 40-65 years who were in the climacteric period, registered to two family health centers. Data were collected between December 2021 and February 2022 using the Personal Information Form, Menopause Symptoms Assessment Scale, and Attitude Towards Holistic Complementary and Alternative Medicine Scale. Ethics committee and institutional permission were obtained to conduct the study.

Results: It was determined that 64.9% of women in the climacteric period stated menopause as a natural and normal process, 22.8% as aging, 22.4% as the end of reproductive features, 19.3% as the end of femininity features. The mean score of the Women's Menopause Symptoms Evaluation Scale was 21.59±10.30, and the total mean score of the Attitudes towards Integrative and Alternative Medicine Scale was 29.16±4.09. It was determined that there was a significant correlation between the total and sub-dimensions of the Menopausal Symptoms Assessment Scale and the total and Complementary and Alternative Medicine sub-dimensions of the Attitudes towards Integrated Complementary and Alternative Medicine.

Conclusion: The women in the study were found to have moderate menopausal symptoms and attitudes towards holistic complementary and alternative medicine. It has been determined that as the menopausal symptoms of women in the climacteric period increase, their attitudes towards holistic complementary and alternative medicine increase.

Keywords