2-7 yaş arası çocuklar için gıda reddetme ölçeği

Author:

Year-Number: 2022-Volume 3 Issue 3
Number of pages: 104-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma Çocuk Gıda Reddi Ölçeği’nin Türk çocuklar için geçerlilik güvenirliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Bu çalışma metodolojik, kesitsel olarak 111 ebeveyn ile Şubat-Mart 2020 tarihleri arasında yapılmıştır. Ölçek geçerliliği ise kapsam geçerliliği, doğrulayıcı ve açıklayıcı faktör analizi ile yapılmıştır. Son olarak iç tutarlılık analizi yöntemi ile ölçeğin güvenirlik analizi gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Ebeveynlerin yaş ortalaması 33.76 ± 5.40’tır. Çocukların yaş ortalaması 4.31 ± 3.04 olup, bunların yarısı kızdır. Likert ölçeğin 9 maddeden ve iki alt bileşenden oluştuğu belirlenmiştir. Ölçme aracı toplam varyansın %63'ünü açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi ile uyum iyiliği indeksleri 0.92 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.87'dir.

Sonuçlar: Çocuk Gıda Reddi Ölçeği, Türk çocuklar için geçerli ve güvenilir bir değerlendirme aracıdır.

Keywords

Abstract

Aim: This study aims to translate the Child Food Rejection Scale into the Turkish version and then test its validity and reliability in parents.

Methods: This study was carried out methodologically, cross-sectionally with 111 parents between February and March 2020. First of all, the language validity of the scale, then validity and reliability analyzes were made. Content validity for validity study, explanatory factor analysis and confirmatory factor analysis methods were used. Internal consistency analysis and test-retest method were used for reliability evaluation.

Results: The mean age of the parents was determined as 33.76 ± 5.40. The mean age of the children is 4.31 ± 3.04, half of them are girls. It was determined that the scale has 9 items and two subcomponents likert scale. The measurement tool explains 63% of the total variance. Goodness-of-fit indices were found to be 0.92 by confirmatory factor analysis. The Cronbach alpha coefficient of the scale is 0.87.

Conclusion: The Child Food Rejection Scale for children is a valid and reliable measurement tool for the Turkish sample.

Keywords