Ebe ve hemşirelerde COVID-19 fobisinin hasta bakım davranışına etkisi

Author:

Year-Number: 2022-Volume 3 Issue 2
Number of pages: 83-89
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Araştırma hastanede çalışan ebe ve hemşirelerde COVID-19 fobisinin hasta bakım davranışına etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte olup, 1-30 Nisan 2021 tarihleri arasında Güneydoğuda bulunan bir hastanede çalışan 200 ebe-hemşire ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Bakım Davranışları Ölçeği-30” ve “COVID-19 Fobisi Ölçeği” kullanıldı. Araştırmacı tarafından katılımcılarla, uygun bir ortam sağlanarak yüz yüze görüşme yöntemiyle veriler toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, standart sapma, t testi ve Pearson korelasyon testi kullanıldı.

Bulgular: Araştırmaya katılan katılımcıların yaş ortalaması 35.50±6.22 (min 23-max 50)’dir. Katılımcıların %39’u ebe, %61’i hemşiredir. Ebe ve hemşirelerin COVID-19 fobisi ölçeği toplam puan ortalamaları sırasıyla 57.10±15.52 ve 59.72±12.15’dir. Ebe ve hemşirelerin bakım davranış ölçeği-30 toplam puan ortalamaları ise sırasıyla 129.25±23.11 ve 127.1917±17.53’dür. Yapılan korelasyon analizlerinde ebelerde COVID-19 fobisi ile Bakım davranışları ölçeği arasında anlamlı ilişki olmadığı saptanırken (r=0.45, p=0.697), hemşirelerde COVID-19 fobisi ile Bakım davranışları ölçeği arasında anlamlı olarak negatif yönde zayıf bir ilişki olduğu saptandı (r=-0.289, p=0.001).

Sonuçlar: Ebelerde COVID-19 fobisinin bakım davranışlarını etkilemediği, hemşirelerde istatistiksel anlamlı olarak negatif yönde etkilediği saptandı.

Keywords

Abstract

Aim: The research was carried out to determine the effect of COVID-19 phobia on patient care behavior in midwives and nurses working in the hospital.

Methods: The research is descriptive and correlational and was conducted with 200 midwives-nurses working in a hospital located in the Southeast between 1-30 April 2021. “Descriptive Information Form”, “Caring Behaviors Scale-30” and “COVID-19 Phobia Scale” were used to collect data. Data were collected by the researcher through face-to-face interviews with the participants in a suitable environment. Percentage, mean, standard deviation, t-test and Pearson correlation test were used to evaluate the data.

Results: The mean age of the participants participating in the research is 35.50±6.22 (min23-max50). 39% of the participants are midwives and 61% are nurses. The mean scores of the midwives and nurses on the COVID-19 phobia scale were 57.10±15.52 and 59.72±12.15, respectively. The total mean scores of the care behavior scale of midwives and nurses were 129.25±23.11 and 127.1917±17.53, respectively. In the correlation analysis, it was determined that there was no significant relationship between COVID-19 phobia in midwives and the Caring Behavior Scale-30 (r=0.45, p=0.697), while there was a weak and negative correlation between the COVID-19 phobia in nurses and the Caring Behaviors Scale-30 (r=- 0.289, p=0.001).

Conclusion: It was determined that COVID-19 phobia did not affect care behaviors in midwives, but statistically significantly negatively affected nurses.

Keywords