Okul öncesi dönemde matematik becerilerinin kazanımına ilişkin ebeveyn görüşlerinin incelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-Volume 3 Issue 2
Number of pages: 38-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Araştırmada, okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerilerinin desteklenmesinde ebeveynlerin rolüne ilişkin ebeveyn görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı özel bir okul öncesi eğitim kurumunun aralarında ikiz kardeşlerin de bulunduğu bir sınıfında eğitim gören 10 çocuğun 9 kadın ebeveyni oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için etik kurul, Bilecik İl Milli Müdürlüğü’nden araştırmaya katılmaya gönüllü ebeveynlerden gerekli izinler alınmış ve verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır.

Bulgular: Araştırma sonucunda ebeveynlerin matematiğin önemi ve günlük yaşamdaki yerinin farkında oldukları tespit edilmiştir. Ebeveynler, matematiğin hayatı kolaylaştırdığı ve hayat boyu gerekli olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca, ebeveynlerin evde çocuklarıyla birlikte hem materyal kullanarak hem de teknolojiden faydalanarak çocuklarının matematik becerilerinin gelişimine destek oldukları bulunmuştur. Ek olarak, ebeveynlerin çocuklarının matematik becerilerinin desteklenmesinde pekiştirici bir rol üstlendiklerinin bilincinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuçlar: Ebeveynler matematiğin günlük hayatta önemli olduğuna, hayatı kolaylaştırdığına, yaşam için gerekli olduğuna, bilişsel gelişimi desteklediğine ve bu bağlamda pekiştirici görevlere sahip olduğuna inanmakta, çocuklarının matematik becerilerini evde materyal ve teknoloji ile desteklemektedirler.

Keywords

Abstract

Aim: In the study, it has been aimed to reveal the views of parents on the role of parents in supporting preschool children's mathematical skills.

Methods: The data has been collected through a semi-structured interview form with the permissions obtained from the ethics committee, provincial national directorate, and parents. Content analysis approach has been used in the evaluation of the data.

Results: It has been determined that parents are aware of the importance of mathematics and its place in daily life. Parents emphasized that mathematics makes life easier and is necessary throughout life. In addition, it has been found that parents support the development of their children's mathematical skills by using both materials and technology at home with their children. In addition, it has been concluded that parents are aware that they play a reinforcing role in supporting their children's mathematical skills.

Conclusion: It has been determined that parents are aware of the importance of mathematics and its place in daily life. Parents emphasized that mathematics makes life easier and is necessary throughout life. In addition, it has been found that parents support the development of their children's mathematical skills by using both materials and technology at home with their children. In addition, it has been concluded that parents are aware that they play a reinforcing role in supporting their children's mathematical skills.

Keywords