10 cm'den büyük böbrek hücreli kanserli hastaların klinik ve histopatolojik özellikleri

Author:

Year-Number: 2022-Volume 3 Issue 2
Number of pages: 44-47
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmada >10 cm böbrek kanseri (BK) olan hastaların klinik ve histopatolojik özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: BK nedeniyle radikal/parsiyel nefrektomi yapılan hastaların verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalar tümör boyutlarına göre (≤10 cm ve >10 cm) iki gruba ayrıldı. Demografik özellikler, histolojik tümör alt tipi, tümör derecesi, nefrektomi sonrası sağkalım ve metastaz verileri kaydedildi.

Bulgular: 116 hastanın verileri analiz edildi. Hastaların ortalama yaşı 57.6 idi. Ortalama tümör boyutu ameliyat öncesi tomografide 50 mm (dağılım: 15-150) mm ve patoloji örneğinde 50 mm (dağılım: 10-140) idi. Ortalama takip süresi 24.59±12.95 aydı. Çalışmaya dahil edilen 116 hastanın tümör boyutu 15 hastada >10 cm (grup 1), 101 hastada ≤10 cm (grup 2) idi. Grup 1'deki tüm hastalara radikal nefrektomi yapıldı. Grup 2'de 49 hastaya (%48.5) parsiyel nefrektomi ve 52 hastaya (%51.5) radikal nefrektomi uygulandı. Daha yüksek evre ve daha yüksek derece insidansı grup 1'de grup 2'ye göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Grup 1'de 3 (%20) hastada ve grup 2'de 5 (%4.9) hastada uzak metastaz mevcuttu (p<0.05). Kansere özgü sağkalım (KÖS), grup 2'de grup 1'e göre anlamlı olarak daha yüksekti (%96.1'e karşı %86.6, p<0.05).

Sonuçlar: >10 cm BK olan hastalarda metastaz oranı daha yüksek ve KÖS daha düşüktür. Bu hastalar metastaz açısından daha dikkatli takip edilmelidir.

Keywords

Abstract

Aim: In this study, we aimed to evaluate the clinical and histopathological characteristics of patients with renal cell cancer (RCC) > 10 cm.

Methods: Data of patients who underwent radical/partial nephrectomy due RCC were retrospectively evaluated. Patients were divided into two groups according to their tumor sizes (≤10 cm and >10 cm). The data of demographics, histological tumor subtype, tumor grade, survival after nephrectomy, and metastasis were recorded.

Results: Data from 116 patients were analysed. Mean age of the patients was 57.6 years. The mean tumour size was 50 (range: 15-150) mm in preoperative tomography, and 50 (range: 10-140) mm in pathology specimen. Mean follow up of time was 24.59±12.95 months.  Out of 116 patients included in the study, tumour size were >10 cm in 15 patients (group 1) and ≤10 cm in 101 patients (group 2). Radical nephrectomy was performed to all patients in group 1. In group 2, 49 (48.5%) patients underwent partial nephrectomy and 52 (51.5%) patients underwent radical nephrectomy. The incidence of higher stage and higher grade in group 1 was significantly higher than group 2 (p<0.05). Distant metastasis was present in 3 (20%) patients from group 1 and 5 (4.9%) patients from group 2 (p<0.05). Cancer specific survival (CSS) was significantly higher in group 2 than in group 1 (96.1% vs. 86.6%, p<0.05).

Conclusion: Patients with RCC >10 cm have a higher metastasis rate and lower CSS. These patients should be followed more carefully for metastasis.

Keywords