COVID-19 hastalığından korunmaya yönelik tiyatro yöntemiyle verilen eğitimin ortaokul öğrencilerinin hastalığa ilişkin tutumlarına ve korkularına etkisi

Author:

Year-Number: 2022-Volume 3 Issue 2
Number of pages: 76-82
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma, “Tiyatro ile COVID-19 hastalığından korunmayı öğreniyorum” eğitiminin ortaokul öğrencilerinin COVID-19 hastalığıyla ilgili tutumlarına ve korkularına etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Yarı deneysel tipteki bu araştırma, İstanbul Kartal İlçesinde bir devlet ortaokulunda 138 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Soru Formu, Okul Çağı Çocukların COVID-19’a İlişkin Tutum Ölçeği ve Covid-19 Korkusu Ölçeği kullanılmıştır. “Tiyatro ile COVID-19 hastalığından korunmayı öğreniyorum” eğitimi kapsamında COVID-19 hastalığından korunmaya yönelik önlemlerin canlandırıldığı altı farklı temadan oluşan bir tiyatro gösterisi hazırlanmıştır. Bu gösteriyi, ortaokul öğrencileri yüz yüze ortamda canlı olarak izlemiştir. Veriler elektronik ortamda Google form ile çevrimiçi olarak eğitim öncesi ve eğitim sonrasında toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve bağımlı gruplarda t testi kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin son testte okul çağındaki çocukların COVID-19’a ilişkin tutum ölçeği ön test puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı farkla daha yüksek; COVID-19 korkusu ölçeği puan ortalamalarının ise daha düşük olduğu belirlenmiştir (p<0.05).   

Sonuçlar: Bu araştırmada, tiyatro tekniğinin üstünlüklerinden yararlanılarak hazırlanan “Tiyatro ile COVID-19 hastalığından korunmayı öğreniyorum” eğitiminin ortaokul öğrencilerinin COVID-19 hastalığıyla ilgili tutumlarını olumlu yönde etkilediği ve korkularını azalttığı saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Aim: This study aims to determine the effect of the training "I'm learning to protect myself from COVID-19 with the theatrical play" on the attitudes and fears of secondary school students regarding the COVID-19 disease.

Methods: This semi-experimental study was conducted with 138 students in a public secondary school in the Kartal district of the Province of Istanbul, Turkey. The Introductory Characteristics Form, the Attitude Scale of School-Aged Children towards COVID-19, and the COVID-19 Fear Scale were used for data collection. The training "I'm learning to protect myself from COVID-19 with the theatrical play" was prepared, addressing the measures to protect against COVID-19 disease. Students attended the training in a face-to-face environment. The data were collected electronically with Google Form online before and after the training. Descriptive statistics and dependent groups t-test were used for the evaluation of data.

Results: The Attitude of School-Aged Children towards COVID-19 scale post-test score averages of the students were found to be statistically significantly higher than the pre-test score averages, and COVID-19 fear scale post-test score averages lower than the pre-test score averages (p<0.05).

Conclusion: In this study, it was found that the "I'm learning to protect myself from COVID-19 with the theatrical play" training positively affects the attitudes of secondary school students about COVID-19 disease and reduces their fears.

Keywords