Hemşirelerin vicdan algılarının bakım verici rollerine ilişkin tutumlarına etkisi

Author:

Year-Number: 2022-Volume 3 Issue 2
Number of pages: 48-52
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma, vicdan algılarının hemşirelerin bakım verme rollerine yönelik tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini il merkezinde bulunan bir Üniversiteye bağlı Tıp Merkezi hastanesinde çalışan hemşireler oluşturmuştur. Araştırmada 456 hemşireye ulaşılmıştır. Araştırma verileri kişisel bilgi formu, vicdan algıları anketi ve hemşirelerin bakım verme rollerine yönelik tutum ölçeği ile toplanmıştır.

Bulgular: Bakım verme rollerine yönelik tutuma bağlı değişkendeki toplam varyansın %22.2'sinin bu değişkenler tarafından açıklandığı ve sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p<0.001). Vicdan algısı ve yaş Hemşirelerin bakım verici rollerine ilişkin tutum üzerinde etkili olduğu bulunmuştur (p<0.05).

Sonuçlar: Çalışmamızda hemşirelerin bakım verme rollerinde hemşirelere yönelik tutum ve vicdan algılarının yüksek olduğu belirlendi.

Keywords

Abstract

Aim: This study was conducted to determine the effect of perceptions of conscience on the nurses’ attitudes towards their caregiving roles.

Methods: The study was conducted cross-sectionally. The population of the study was composed of the nurses working in The Medical Center hospital affiliated with a University located in city center. In the study, 456 nurses were reached. The study data were collected with Personal Information Form, Perceptions of Conscience Questionnaire (PCQ)  and Attitude Scale for Nurses in Caregiving Roles (ASNCR).

Results: It was found that 22.2% of the total variance in variable dependent on attitude towards caregiving roles were explained by these variables and the results was statistically significant (p<0.001). Perception of conscience and age were found to be effective on the nurses’ attitude towards their caregiving roles (p<0.05).

Conclusion: In our study, it was determined that nurses have a high level of Attitude for Nurses in Caregiving Roles and a high level of conscience perception.

Keywords