Yetişkin bireylerde COVID-19 nedeniyle oluşan kaygı düzeyi ile sağlık algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-Volume 3 Issue 1
Number of pages: 14-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmada amaç, Türkiye'deki yetişkin bireylerde COVID-19 nedeniyle oluşan kaygı düzeyi ile sağlık algısı arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın evrenini Türkiye'de yaşayan 18-60 yaş aralığındaki bireyler, örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 931 kişi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri çevrimiçi bir anket kullanılarak toplanmıştır. Verilerin elde edilmesinde katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini ve COVID-19 pandemisinin etkilerini içeren Kişisel Bilgi Formu ile Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI-TX) ve Sağlık Algısı Ölçeği (PHS) kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, ortalama, standart sapma, yüzde, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), pearson korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların ortalama STAI puan ortalamasının 45.4±11.8 ve PHS puan ortalamasının 46.7±8.0 olduğu,  sağlık algısı ile kaygı düzeyi arasında negatif yönde bir ilişki olduğu belirlendi. Kaygı düzeyi için risk faktörleri olarak cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir durumu, kronik hastalık varlığı, sağlık kaygısı için risk faktörleri olarak cinsiyet, gelir durumu ve kronik hastalık varlığı belirlendi.

Sonuçlar: Bu çalışmada, yetişkin bireylerin COVID-19 pandemisi sırasında sağlık algıları arttıkça kaygı düzeylerinin azaldığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Aim: The aim of this study is to examine the relationship between the level of anxiety caused by COVID-19 and health perception in adult individuals in Turkey.

Methods: The population of this descriptive study consisted of individuals between the ages of 18-60 living in Turkey, and the sample consisted of 931 people who agreed to participate in the study. The data of the research were collected using an online questionnaire. Personal Information Form, which includes the socio-demographic characteristics of the participants and the effects of the COVID-19 pandemic, and the State-Trait Anxiety Inventory (STAI-TX) and Health Perception Scale (PHS) were used to obtain the data. Number, mean, standard deviation, percentage, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), pearson correlation analysis and multiple regression analysis were used in the analysis of the data.

Results: It was determined that the mean STAI score of the participants was 45.4±11.8 and the mean PHS score was 46.7±8.0, and there was a negative correlation between health perception and anxiety level. Gender, education level, income status, presence of chronic disease were determined as risk factors for anxiety level, gender, income status and presence of chronic disease were determined as risk factors for health anxiety.

Conclusion: In this study, it was determined that as the health perceptions of adult individuals increased during the COVID-19 pandemic, their anxiety levels decreased.

Keywords