İrritabl bağırsak sendromlu hastaların tedavisinde nane yağının etkinliği

Author:

Year-Number: 2022-Volume 3 Issue 1
Number of pages: 8-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Çalışmamızın amacı irritabl bağırsak sendromu (İBS) tedavisinde kullandığımız klasik ajanların yanında kullanılan nane yağının tedavi başarısına olan etkisini araştırmaktır.

Yöntem: Çalışmamıza ROMA IV kriterlerine göre İBS tanısı koyduğumuz hastalar dâhil edilmiştir. Hastalar randomize edilerek yalnızca ilaç kullanılacak grup ve ilaç + nane yağı kullanacak grup olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Her iki gruba İBS semptom skorlama sistemi (İBS-SS) isimli İBS hastalarında semptom şiddetini ölçmeye yarayan anket ve 36 sorudan oluşan İBS hayat kalitesi ölçüm anketi (İBS-36) uygulanmıştır. 12 haftanın sonunda tedaviye alınan yanıtları değerlendirmek için her iki gruba İBS-SS ve İBS-36 anketleri tekrarlanmıştır.

Bulgular: Gruplar İBS-SS açısından değerlendirildiğinde; ilaç grubunda da, ilaç + nane grubunda da başlangıçtan 3. aya kadar İBS-SS skorlarındaki değişim anlamlıdır (p<0.001). İlaç grubunda başlangıçtan 3. Aya kadar değişim medyan 62.5 iken ilaç + nane grubunda bu fark 85’tir. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.001). İBS-36'ya göre ilaç grubunda başlangıçtan üçüncü aya kadar medyan değişim 35.5 iken, ilaç+nane yağı grubunda bu fark 45.5'tir. Fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001).

Sonuçlar: İBS tedavisinde nane yağının klasik ilaçlar ile birlikte kullanımı tedavi başarısını arttıracaktır.

 

Keywords

Abstract

Aim: The purpose of our study is to examine the effect of mint oil, which is used together with the classical agents we use in the treatment of irritable bowel syndrome (IBS), on the success of treatment.

Methods: Patients diagnosed with IBS based on the ROME IV criteria were included in our study. The patients were randomized and divided into two groups as the medication only group and the medication+peppermint oil group. A questionnaire called IBS symptom severity scoring system (IBS-SS) to measure the symptom severity of the IBS patients and IBS quality of life measurement questionnaire (IBS-36), consisting of 36 questions, was applied to both groups. At the end of 12 weeks, the IBS-SS and IBS-36 questionnaires were repeated in both groups to evaluate the response to treatment.

Results: The change in IBS-SS scores from the beginning to the 3rd month was significant in both the medication group and the medication+peppermint group (p<0.001). According to IBS-SS the median change from the beginning to the 3rd month was 62.5 for the medication group, this difference was 85 for the medication+peppermint group. The difference was statistically significant (p<0.001). According to the IBS-36 the median change from the beginning to the third month was 35.5 for the medication group, this difference was 45.5 for the medication+mint oil group. The difference was statistically significant (p<0.001).

Conclusion: The use of peppermint oil together with classical drugs in the treatment of IBS will increase the success of the treatment.

 

Keywords