Ebelik bölümü öğrencilerinin ve annelerinin kendi kendine meme muayenesi yapma durumları ve meme kanseri korkusu arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Author:

Number of pages: 93-100
Year-Number: 2021-Volume 2 Issue 3

Abstract

Amaç: Bu araştırmada ebelik bölümü öğrencilerinin ve annelerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) yapma durumları ve meme kanseri korkusu arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve ebelik bölümü öğrencilerinin KKMM’yi etrafındaki kadınlara öğretme durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Bu çalışma, tanımlayıcı, ilişki arayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini Kadın Sağlığı ve Hastalıkları dersini alan 3. ve 4. sınıf ebelik bölümü öğrencileri ve öğrencilerin anneleri oluşturmuştur. Örneklemini ise evreni %90 güven aralığı ve ±5 yanılma payı ile 164 kişi oluşturmaktadır. Araştırma gönüllü olarak katılmayı kabul eden 93 öğrenci ile 93 anne olmak üzere 186 kişi ile tamamlanmıştır. Veriler online olarak öğrencilere ve annelere yönelik olarak ayrı ayrı hazırlanan Kişisel Bilgi Formu I ve Kişisel Bilgi Formu II, Meme Kanseri Korkusu Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22,0 paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.80±1.09 yıl, %54.8’i ebelik bölümü 3. sınıfta öğrenim görmektedir. Annelerin yaş ortalaması 48.59±5.69 yıldır, %60.2’si ilkokul mezunu, %91.4’ü evlidir. Çalışmada annelerin ölçekten aldığı puan ortalaması 25.75±7.28, öğrencilerin ölçekten aldığı puan ortalaması 25.00±7.491’dir. Öğrencilerin meme kanseri korkusu ölçeğinden aldıkları puan ile kendi kendine meme muayenesi yapma zamanı arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05, F=2.770).

Sonuçlar: Annelerin ve öğrencilerin ölçekten aldıkları puan değerlendirildiğinde yüksek derecede meme kanseri korkusuna sahip oldukları belirlenmiştir.

 

Keywords

Abstract

Aim: This study was conducted to determine the relationship between midwifery department students and their mothers' BSE and fear of breast cancer, and to determine the midwifery department students' teaching status of BSE to women around them.

Methods: This study is descriptive, relationship-seeking type. 3rd and 4th grade midwifery students and their mothers who volunteered to participate in the study were included. The study was completed with 186 participants. Data were collected online with Personal Information Form I and Personal Information Form II, Breast Cancer Fear Scale, which were prepared semi-individually for students and mothers. SPSS 22.0 package program was used in the analysis of the data.

Results: The average age of the students participating in the research is 21.80±1.09 years, 54.8% of them are studying in the 3rd year of midwifery department. The mean age of the mothers was 48.59±5.69 years, 60.2% were primary school graduates, and 91.4% were married. In the study, the mean score of the mothers from the scale was 25.75±7.28, and the mean score of the students from the scale was 25.00±7.491. A significant correlation was found between the breast cancer fear score of mothers and students and the time to perform breast self-examination (p<0.05) (F=2.770).

Conclusion: When the scores of the mothers and students from the scale were evaluated, it was determined that they had a high level of fear of breast cancer.

Keywords