Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yapılan yayınların incelenmesi

Author:

Number of pages: 79-86
Year-Number: 2021-Volume 2 Issue 3

Abstract

Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de 1980-2020 yılları arasında suça sürüklenen çocuklar ile ilgili yapılan makale ve tez türündeki çalışmalarda ortaya koyulan yaklaşım ve fikirlerin tartışılması amaçlanmaktadır.

Yöntem: Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden döküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda Dergipark, Google Scholar, Ulakbim, Asos İndeks ve Ulusal Tez Merkezli gibi birçok kaynak taranmıştır. Literatür taraması sonucu ulaşılan 64 çalışma suça sürüklenen çocukların özellikleri, çocukların suça sürüklenmesinde etkin risk faktörleri ve çocukların sürüklenmesine yönelik önleyici tedbirler şeklinde temalara ayrılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Yapılan analizler neticesinde suça sürüklenen çocukların çoğunun düşük gelir ve düşük eğitim düzeyine sahip ailelere sahip olduğu, cinsiyet bakımından erkek çocukların suça daha fazla sürüklendiği ve çocuklar arasında hırsızlık/gasp gibi suçların ön plana çıktığı anlaşılmıştır. Çocuk ihmal ve istismarı, yoksulluk ve boşanma gibi faktörlerin çocukların suça sürüklenmesinde önemli faktörler olmuştur. Olumlu ebeveyn-çocuk ilişkisi, etkili eğitim programları ile davranış kazandırılması ve suça sürüklenen çocuklara yönelik etkili rehabilitasyon programlarının uygulanması çocukların suça sürüklenmesinde önleyici tedbirler olarak görülmüştür.

Sonuçlar: Suça sürüklenen çocukların sosyo-demografik özellikler bakımından benzer özellikler gösterdiği ve suça sürüklenme nedenlerinin benzer olduğu kanaatine varılmıştır. Çocuk suçluluğunun önlenmesi için alınması gereken tedbirler konusunda ise birçok çalışma benzer öneriler geliştirmiş olsa da farklı öneriler geliştiren çalışmalara da rastlanmıştır. Ancak genel olarak suça sürüklenen çocuklar ile ilgili yapılan çalışmaların yeterli olmadığı kanaatine varılmıştır.

Keywords

Abstract

Aim: This study, it is aimed to discuss approaches and ideas of articles and thesis studies which made in Turkey between the years 1980-2020 about delinquent children.

Methods: In the study, the document analysis method, one of the qualitative research methods, was used. In the study, it has been reached 64 studies after screening many sources such as Dergipark, Google Scholar, Ulakbim, Asos İndeks and National Thesis Center.

Results: As a resutl of the analyzes made, it was understood that most of the children delinquent had families with low income and low education level, boys were more driven to crime in terms of gender, and crimes such as theft/extortion came to the fore among children. Factors such as child neglect anda buse, poverty and divorce have been important factors in the delinquency of children. Positive parent-child relationship, effective education programs and behavior gain and implementation of effective rehabilitation programs for delinquent children are seen as preventive measures in delinquency.

Conclusion: In the analyzes, it was concluded that smilar results were reached in terms of the characteristics of the children driven to crime and the resoans for being driven to crime. Although many studies offered similar recommendations on the measures to be taken for the preventation of juvenile delinquency, there are also studies that offered different recommendations. However, it was concluded that the studies on the delinquent children in general are not sufficient

Keywords