Ebeveyn- bebek bağlanmasına ilişkin ebeveyn görüşlerinin metaforik olarak incelenmesi

Author:

Number of pages: 112-121
Year-Number: 2021-Volume 2 Issue 3

Abstract

Amaç: Bu araştırmada ebeveyn-bebek bağlanmasına ilişkin anne babaların görüşlerinin metaforik olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.

Yöntem: Bu çalışma, nitel araştırma modellerinden olgu bilim deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna 0-24 aylık bebeği olan 112 ebeveyn dâhil edilmiştir. Araştırma verileri; anne-babalar ve bebeklerine ilişkin “demografik bilgi formu”, anne-babaların bebek ile bakım-iletişim ve bağlanmasına ilişkin araştırmacılar tarafından oluşturulan 14 yarı yapılandırmış sorudan oluşan “görüşme formu” ile toplanmıştır. Toplanan veriler araştırmacılar tarafından analiz edilerek tema ve kodlar oluşturulmuştur. Yapılan içerik analizi sonucunda elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur.

Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre anne ve babaların bakım-iletişim teması için yoğunluklu olarak huzurlu-dingin, mutlu kodlarını kullandıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Anne ve babaların bağlanma temasına ilişkin yoğunluklu olarak mutlu-huzurlu, iyi-güzel, stresli, endişeli, üzgün kodlarını öne çıkardıkları bulgusuna ulaşılmıştır.

Sonuçlar: Araştırma bulguları doğrultusunda ebeveynlerin genelde bebekleriyle zaman geçirirken pozitif duygularla hareket ettikleri ve kendilerini iyi hissettikleri görülmüştür. Kendilerini yetersiz hissettikleri ve ne yapacaklarını bilemedikleri durumlarda ise kaygı, stres, üzüntü gibi olumsuz duygularının arttığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Aim: This study was aimed to metaphorically examine the views of parents on parent-infant attachment.

Methods: This study was designed in the phenomenology pattern, one of the qualitative research models. 112 parents with 0-24 month old babies were included in the study group of the research. Research data; The "demographic information form" about parents and their babies was collected through the "interview form" consisting of 14 semi-structured questions created by the researchers about the care-communication and attachment of parents with the baby. The collected data were analyzed by the researchers and themes and codes were created. The findings obtained as a result of the content analysis are presented in tables.

Results: According to the findings obtained from the research, it was found that the mothers and fathers mostly used the peaceful-calm, happy codes for the care-communication theme. It was found that mothers and fathers mostly emphasized happy-peaceful, good-beautiful, stressful, anxious and sad codes related to attachment theme.

Conclusion: In line with the research findings, it has been observed that parents generally act with positive emotions and feel good while spending time with their babies. It has been observed that negative emotions such as anxiety, stress and sadness increase in cases where they feel inadequate and do not know what to do.

Keywords