Türkiye’de premenstrual sendrom ve dismenorenin yönetiminde kullanılan tamamlayıcı ve alternatif tedavilerin etkisini değerlendirmeye yönelik yapılan hemşirelik tezlerinin incelenmesi

Author:

Year-Number: 2021-Volume 2 Issue 2
Number of pages: 64-69
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma Türkiye’de premenstrual sendrom ve dismenorede kullanılan tamamlayıcı ve alternatif tedavilerin etkisini değerlendirmek üzere yapılmış hemşirelik lisansüstü tez çalışmalarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Bu çalışma doküman analizi yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Türkiye Ulusal Tez Veri Tabanı’nda “premenstrual sendrom”, “premenstrüel sendrom”, “premenstrual semptom” “PMS” ve “dismenore” kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Tarama sonucu 22 teze ulaşılmıştır. Tezlerden 2’si tamamlayıcı ve alternatif tedavinin etkisini incelemediği için, 8’i hemşirelik tezi olmadığı için değerlendirme dışı bırakılmış, çalışma 12 tez üzerinden yürütülmüştür.

Bulgular: Tezlerin 1’i yüksek lisans ve 11’i doktora tezidir. Tezlerde farklı tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri uygulanmıştır. Çalışmaların tamamına yakınında kullanılan tamamlayıcı ve alternatif tedavilerin incelenen değişkenler üzerinde etkili olduğu bulunmuştur.

Sonuçlar: Son dört yılda hemşireler tarafından tamamlayıcı ve alternatif tedavinin etkisine yönelik yapılan lisansüstü tez çalışmalarının sayısı artmıştır. Çalışmaların sonuçları tamamlayıcı ve alternatif tedavinin ağrı, stres, anksiyete, uyku ve yaşam kalitesi gibi değişkenler üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

Aim: This research was carried out to examine the nursing graduate thesis studies conducted in Turkey to evaluate the effect of complementary and alternative treatments used in premenstrual syndrome and dysmenorrhea.

Methods: This study was conducted using the document analysis method. The Turkish National Thesis Database was searched using the words "premenstrual syndrome", "premenstrual syndrome", "premenstrual symptom" "PMS" and "dysmenorrhea". As a result of the search, 22 theses were reached. Since 2 of the theses did not examine the effect of complementary and alternative treatment, 8 of them were not evaluated because they did not have a nursing thesis, and the study was carried out over 12 theses.

Results: 1 of the theses are master's and 11 of them are doctoral theses. Different complementary and alternative treatment methods have been applied in theses. Complementary and alternative therapies used in almost all of the studies were found to be effective on the variables examined.

Conclusion: In the last four years, the number of postgraduate thesis studies on the effect of complementary and alternative treatment by nurses has increased. The results of the studies show that complementary and alternative therapy have positive effects on variables such as pain, stress, anxiety, sleep and quality of life.

Keywords