Kadınların doğum inançları ve etkileyen faktörler

Author:

Number of pages: 57-63
Year-Number: 2021-Volume 2 Issue 2

Abstract

Amaç: Araştırma, kadınların doğum inançları ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı.  

Yöntem: Kesitsel tipte tasarlanan araştırma Türkiye’de, 01-07 Temmuz 2021 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırmanın evrenini Türkiye’de 18 yaş üstü olan kadınlar, örneklemini ise anketi doldurmaya gönüllü 803 kadın oluşturdu. Veriler sosyal medyada (Facebook, Instagram gibi) kadın grupları aracılığıyla web tabanlı bir çevrimiçi anket kullanılarak toplandı. Veriler toplanırken Kişisel Bilgi Formu, Doğum İnançları Ölçeği (DİÖ), Travmatik Doğum Algısı Ölçeği (TDAÖ) ve Beş Faktör Kişilik Ölçeği (BFKÖ) kullanıldı.

Bulgular: Kadınların doğal süreç inançlarını yaş grubu, doğum hakkında bilgi sahibi olup olmama, gelecekte planlanan doğum şekli ve yumuşak başlı ve öz denetimli kişilik özelliklerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilediği belirlendi (p<0.05). Tıbbi süreç inançlarını ise eğitim düzeyi, çalışma durumu, yaşanılan yer, doğum hakkında bilgi sahibi olup olmama, gelecekte planlanan doğum şekli ve travmatik doğum algısının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilediği belirlendi (p<0.05).

Sonuçlar: Araştırma bulguları kadınların doğum inançlarının bazı sosyo-demografik ve kişilik özelliklerinden ve travmatik doğum algısından etkilenebileceğini ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

Aim: The research was carried out to determine the birth beliefs of women and the affecting factors.

Methods: The cross-sectional study was conducted in Turkey between 01-07 July 2021. The population of the study consisted of women over the age of 18 in Turkey, and the sample consisted of 803 women who volunteered to fill out the questionnaire. Data were collected using a web-based online survey through women's groups on social media (such as Facebook, Instagram). While collecting the data, Personal Information Form, Birth Beliefs Scale (BBS), The Scale of Traumatic Childbirth Perception (STCP) and Big Five Inventory (BFI) were used.

Results: It was determined that women's natural process beliefs were affected by age group, having knowledge about birth, planned delivery in the future, and mild-mannered and self-controlled personality traits (p<0.05). It was determined that medical process beliefs were affected by education level, working status, place of residence, having knowledge about birth, planned delivery in the future, and perception of traumatic birth (p<0.05).

Conclusion: Research findings revealed that women's birth beliefs may be affected by some socio-demographic and personality traits and the perception of traumatic birth.

Keywords