Mental iyi oluşluğun sağlıklı yaşam farkındalığıyla ilişkisi

Author:

Number of pages: 51-56
Year-Number: 2021-Volume 2 Issue 2

Abstract

Amaç: Araştırma, bireylerde mental iyi oluşluğun sağlıklı yaşam farkındalığıyla ilişkisini belirlemek amacıyla yapıldı.

Yöntem: İnternet tabanlı kesitsel tipte olan bu çalışma, web tabanlı bir çevrimiçi anket kullanılarak yürütüldü. Araştırmada anket formları Temmuz 2021 tarihinde sosyal medya aracılığıyla 398 kişiye uygulandı. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği (WEMİOÖ) ve Sağlıklı Yaşam Farkındalığı Ölçeği (SYFÖ) kullanılarak toplandı

Bulgular: Katılımcıların, WEMİOÖ puan ortalamalarına göre, gelir durumunu iyi olarak ifade edenlerin ve kronik hastalığı olmayanların mental iyi oluşlarının yüksek olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu belirlendi (p<0.05). SYFÖ puan ortalamalarına göre, 36 yaş ve üzerindekilerin, erkeklerin, evli olanların ve gelir durumunu iyi olarak ifade edenlerin sağlıklı yaşam farkındalıklarının yüksek olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu belirlendi (p<0.05). WEMİOÖ ile SYFÖ toplam ve alt boyutları (değişim, sosyalleşme, sorumluluk, beslenme) arasında pozitif yönde ilişki olduğu belirlendi (sırasıyla r=.466, r=.341, r=.276, r=.393, r=.439; p<0.05).

Sonuçlar: Elde edilen bulgular, mental iyi oluşluğun, sağlıklı yaşam farkındalığıyla ilişkisinin olduğunu gösterdi.

Keywords

Abstract

Aim: The research was conducted to determine the relationship between mental well-being and awareness of healthy life in individuals.

Methods: This internet-based cross-sectional study was conducted using a web-based online questionnaire. In the research, the questionnaire forms were applied to 398 people through social media in July 2021. Data were collected using Personal Information Form, Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale(WEMWBS)  and Healthy Living Awareness Scale (HLAS).

Results: According to the WEMİIOÖ score averages of the participants, the mental well-being of those who expressed good income and those who did not have a chronic disease was found to be high and the difference between the groups was statistically significant (p<0.05). According to the mean HLAS scores, it was determined that the healthy life awareness of those aged 36 and over, men, married people and those with good income status was high and the difference between the groups was statistically significant (p<0.05). It was determined that there was a positive relationship between WEMİOÖ and the total and sub-dimensions (change, socialization, responsibility, nutrition) of HLAS (respectively r=.466, r=.341, r=.276, r=.393, r=.439; p<0.05).

Conclusion: The findings showed that mental well-being was associated with awareness of healthy living.

Keywords