COVID- 19 pandemisi sürecinde kız öğrencilerin maske kullanımlarının beden imajları ve beden saygıları üzerine etkisi

Author:

Year-Number: 2021-Volume 2 Issue 2
Number of pages: 46-50
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Araştırmanın amacı COVID-19 pandemisi sürecinde kız öğrencilerin maske kullanımlarının beden imajları ve beden saygıları üzerine etkisinin belirlenmesidir.

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’nin doğusunda bulunan bir üniversitenin hemşirelik fakültesinin 620 kız öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeden bütün evrene ulaşılmaya çalışılmış ve araştırma 337 öğrenci ile tamamlanmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel tanıtım formu, Vücut Algısı Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistik, bağımsız gruplarda t testi, ki-kare testi ve Logistic Regression analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada yapılan Lojistik Regresyon analizi sonucunda, COVID-19 pandemisinde maske kullanımı nedeniyle; makyaj yapma sıklığı azalanların 0.46 kat, daha az sosyalleşenlerin 0.39 kat ve benlik saygısı düşük olanların 0.95 kat daha olumsuz dış görünüş algısına sahip olduğu saptanmıştır.

Sonuçlar: Araştırma sonucunda makyaj yapma sıklığı ve sosyalleşme düzeyinin azalması ile düşük benlik saygısının kız öğrencilerde maske kullanımına ilişkin olumsuz dış görünüş algısına neden olduğu bulunmuştur. COVID-19 pandemisi sürecinde özel bir grup olan üniversite öğrencilerinin dikkatle ele alınması gereklidir.

Keywords

Abstract

Aim: The aim of the study is to determine the effect of female students' use of masks on their body image and body esteem during the COVID-19 pandemic.

Methods: The research has been conducted as a descriptive and relationship seeker. The universe of study of a college's nursing faculty in the east of Turkey has created 620 female students. The whole population was tried to be reached without choosing a sample in the study and the research was completed with 337 students. The data were collected with the Personal introduction form, Body Perception Scale and Rosenberg’s Self-esteem Scale created by the researchers. Descriptive statistics, independent groups t test, Chi-square test and Logistic Regression analysis were used to evaluate the data.

Results: As a result of the Logistic Regression analysis conducted in the research, due to the use of masks in the COVID-19 pandemic; It was determined that those who decreased the frequency of wearing make-up had 0.46 times more negative appearance perception, those who socialized less than 0.39 times and those with low self-esteem had 0.95 times more negative appearance perception.

Conclusion: As a result of the research, it was found that the frequency of wearing make-up and the decrease in the level of socialization, and low self-esteem caused negative external appearance perception in female students about using masks. During the COVID-19 pandemic, university students, a special group, need to be handled carefully.

Keywords