Günübirlik cerrahi servisinde yatan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi

Author:

Number of pages: 41-45
Year-Number: 2021-Volume 2 Issue 2

Abstract

Amaç: Araştırma günübirlik cerrahi servisinde yatan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan çalışma,  Ekim 2018-Mayıs 2019 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi günübirlik cerrahi servisinde yapıldı. Araştırmanın evrenini belirtilen klinikte cerrahi uygulanan yetişkin hastalar oluştururken, örneklemini araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve kabul ölçütlerine uyan 319 hasta oluşturdu. Verilerin elde edilmesinde, “Hasta Tanıtıcı Özellikler Formu” ve “Newcastle Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği (NHBMÖ)” kullanıldı. Verilerin analizinde yüzdelik, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis varyans analizi testi kullanıldı.

Bulgular: Çalışmada, hastaların NHBMÖ puan ortalamasının 77.0±11.1 olduğu saptandı. Hastaların en çok “hemşirelerin size önemli bir insan gibi davranmalarından” maddesinden ve en az “Hemşirelerin size durumunuz ve tedavinizle ilgili yeterli bilgi vermelerinden” maddesinden memnun oldukları belirlendi. Ayrıca algılanan gelir düzeyi ve yapılan girişimler hakkında bilgilendirilme durumu yönünden ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Bununla birlikte hastaların %95.6’sının hemşirelik bakımından memnun oldukları belirlendi.

Sonuçlar: Yapılan girişimler öncesi bilgilendirilen hastaların, bakım memnuniyetlerinin yüksek olduğu tespit edildi. Araştırma sonuçları, hastaların memnuniyetini etkileyen faktörlerin göz önünde bulundurulmasının, hasta memnuniyetini artırmada yol gösterici olacağını ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

Aim: The study was conducted in order to determine the satisfaction level of day surgery patients about nursing care.

Methods: The descriptive study was conducted in the outpatient day surgery service of Karadeniz Technical University Health Practice and Research Center Farabi Hospital between October 2018 and May 2019. While the population of the study consisted of adult patients who underwent surgery in the specified clinic, the sample consisted of 319 patients who volunteered to participate in the study and met the acceptance criteria. “Patient Characteristics Form” and “Newcastle Nursing Care Satisfaction Scale (NSNCS)” were used to obtain the data. Percentage, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis analysis of variance test were used in the analysis of the data.

Results: In the study, the mean NSNCS score of the patients was found to be 77.0±11.1. It was determined that the patients were most satisfied with the item “Nurses treat you like an important person” and least with the item “Nurses give you sufficient information about your condition and treatment”. In addition, a statistically significant difference was found between the scale score averages in terms of perceived income level and being informed about the initiatives. However, it was determined that 95.6% of the patients were satisfied with their nursing care.

Conclusion: It was determined that the patients who were informed before the interventions had a high level of care satisfaction. The results of the research revealed that considering the factors affecting the satisfaction of the patients will be a guide in increasing the patient satisfaction.

 

Keywords