Gebelerin beden kitle indeksi ve egzersizlere yönelik bilgi alma durumunun fiziksel aktivite düzeyine etkisi

Author:

Year-Number: 2021-Volume 2 Issue 1
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-19 10:18:55.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 20-26
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma, gebelerde Beden Kitle İndeksi (BKİ) ve gebelikteki egzersizlere yönelik bilgi alma durumunun fiziksel aktivite düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. 
Yöntem: Kesitsel türde yapılan bu araştırma, Türkiye’nin doğusunda bir kamu hastanesinin Kadın Doğum Polikliniklerine başvuran gebelerle yürütüldü. Araştırma kapsamına 380 gönüllü gebe alındı. Verilerin elde edilmesinde, Kişisel Tanıtım Formu ve Gebelik Fiziksel Aktivite Anketi (GFAA) kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü varyans ve pearson korelasyon analizi kullanıldı.
Bulgular: Gebe kadınların BKİ ortalaması 27.97±9.0, sedanter aktivite puan ortalaması 33.10±25.12, hafif yoğunluklu aktivite puan ortalaması 90.97±42.48, orta yoğunluklu aktivite puan ortalaması 50.49±60.02, şiddetli aktivite puan ortalaması 1.19±0.86, ev işleri/bakım aktiviteleri puan ortalaması 112.54±74.79, mesleki aktivite puan ortalaması 11.35±4.85, spor/egzersiz aktiviteleri puan ortalaması 3.38±0.62, toplam GFAA puan ortalaması 175.66±101.74’tür. BKİ ortalaması arttıkça sedanter aktivite, mesleki aktivite ve spor/egzersiz aktivite sayısının azaldığı belirlendi (r= -.104, r=-.126, r=-.129; p<0.05). Gebelikte yapılan fiziksel egzersizler hakkında bilgi alanların sedanter aktiviteleri (p<0.001) mesleki aktiviteleri (p<0.05) ve spor/egzersiz aktivitelerinin daha fazla olduğu belirlendi (p<0.001). 
Sonuçlar: Gebelikte yapılan fiziksel aktivite düzeyinin BKİ ve gebelikte yapılan fiziksel egzersizler hakkında bilgi alma durumundan etkilenebileceği saptandı. 

Keywords

Abstract

Aim: This study was carried out to determine the effect of body mass index (BMI) and information about exercises during pregnancy on physical activity level of pregnant women.
Methods: This cross-sectional study conducted in eastern Turkey, a public hospital was conducted among pregnant women who were admitted to the Maternity Outpatient Clinic. Sample size when power analysis is done; It was determined as 377 pregnant women and the study was completed with 380 pregnant women. “Personal Information Form” and “Pregnancy Physical Activity Questionnaire (GFAA)” were used to obtain the data. In evaluating the data; in addition to descriptive statistics, independent groups t test, one-way variance and Pearson correlation analysis were used.
Results: Pregnant women mean BMI 27.97±9.0, sedentary activity mean 33.1± 25.12, light-intensity activity mean 90.97±42.48, medium-intensity activity mean 50.49±60.02, vigorous activity mean 1.19±0.86, housewor/ care activities mean 112.54±74.79, occupational activity score average is 11.35±4.85, sport/exercise activities average score is 3.38±0.62, total GFAA score is 175.66±101.74. It was determined that as the average BMI increased, the number of sedentary activities, occupational activities and sports/exercise activities decreased (r =-.104, r =-.126, r =-.129; p <0.05). It was determined that those who received information about physical exercises during pregnancy had more sedentary activities (p<0.001), occupational activities (p<0.05) and sports/exercise activities (p<0.001).
Conclusion: It was determined that physical activity level during pregnancy can be affected by BMI, finding the physical activity during pregnancy dangerous and getting information about physical exercises during pregnancy. 

Keywords