Okul öncesi eğitim kurumlarında yaşanan güvenlik ve sağlık problemlerinin paydaş görüşlerine göre incelenmesi

Author:

Year-Number: 2021-Volume 2 Issue 1
Number of pages: 7-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında yaşanan güvenlik ve sağlık sorunlarını paydaş görüşlerine göre incelemektir.
Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu Mardin’in Midyat ilçesinde okul öncesi eğitim kurumlarında görevli olan eğitimciler ve öğrenci velileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 2020-2021 öğretim yılında araştırmaya gönüllü olarak katılan 30 katılımcıdan toplanmıştır. Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu vasıtasıyla elde edilmiştir.
Bulgular: Araştırmada elde dilen bulgulara göre okul öncesi eğitim kurumlarında yaşanan güvenlik sorunları okul güvenlik personelinin olmaması, okul servis araçlarından kaynaklanan güvenlik sorunları, masa kenarlarının tehlike arz etmesi, tuvalet zemininin kaygan olması ve ailenin dışında başka birilerinin çocuğu alması şeklinde sıralandığı görülmüştür. Okul öncesi eğitim kurumlarında yaşanan sağlık sorunlarıyla ilgili elde edilen bulguların ise velilerin hasta olduğu halde çocuklarını okula göndermeleri, hasta çocukların tam iyileşmeden okula gönderilmesi, sınıf ve lavaboların yeterince temiz olmaması, çocuklarda bit veya uyuz vakalarının görülmesi, çocuklara düzenli olarak banyo yaptırılmaması ve çocukların sınıftaki hastalığı eve taşımaları şeklinde sıralandığı görülmüştür.
Sonuçlar: Araştırma bulgulardan hareketle okul öncesi eğitim kurularında yaşanan güvenlik ve sağlık problemlerinin öğrenciler ve öğretim ortamı için çeşitli tehlikeler barındırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ışığında paydaşlar ve araştırmacılar için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Aim: The aim of this research is to examine the safety and health problems experienced in preschool education institutions according to stakeholder views.
Methods: The study group of the research consists of educators and parents of students working in pre-school education institutions in Mardin's Midyat district. The data of the study were collected from 30 participants who voluntarily participated in the study in 2020-2021 academic year. This research was conducted with a case study design, one of the qualitative research designs. The data of the research were obtained through a semistructured interview form.
Results: It was observed that the findings obtained regarding the security problems experienced in pre-school education institutions were listed as the absence of school security personnel, security problems caused by school bus vehicles, the edges of the tables were dangerous, the toilet floor was slippery, and someone other than the family took the child. The findings related to health problems are listed as parents sending their children to school even though they are sick, sending sick children to school before full recovery, not being clean enough in classrooms and sinks, seeing cases of lice or scabies in children, not having children to bathe regularly, and carrying the disease home in the classroom.
Conclusion: Based on the findings of the research, it was concluded that the safety and health problems experienced in pre-school education institutions contain various dangers for students and teaching environment. In the light of these results, various suggestions have been made for stakeholders and researchers.

Keywords