Preoperatif dönemde hasta bakımına yönelik yenilikçi bir yaklaşım: ERAS’ı ne kadar uyguluyoruz?

Author:

Year-Number: 2020-Volume 1 Issue 1
Number of pages: 14-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma cerrahi kliniklerde yatan hastalarda ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) protokolünün ameliyat öncesi dönemdeki uygulanma durumunun değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.
Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen bu araştırma Ocak- Eylül 2018 tarihleri arasında Trabzon ilinde yer alan bir üniversite hastanesine ait gerekli izinlerin alınmış olduğu cerrahi kliniklerinde yürütüldü. Araştırmaya katılmayı kabul eden 190 hasta araştırmanın örneklemini oluşturdu. İstatiksel analizlerde sayı ve yüzde kullanıldı.
Bulgular: Bu araştırmaya katılan hastaların yaş ortalamasının 57.0±17.09 olduğu belirlendi. Hastaların %93.7’si ameliyat öncesi dönemde bilgilendirildiği, %45.8’i hekim tarafından bilgilendirildiğini ifade ederken %81.3’ünün sözel olarak bilgilendirildiği saptandı. Hastaların %92,6’sının ameliyattan önceki gece yarısından sonra aç kaldığı , %76.3’üne premedikasyon yapıldığı, %77.9’una ameliyata gitmeden önce antimikrobiyal proflaksi uygulandığı, %75.1’ine ise herhangi bir cilt hazırlığının yapılmadığı belirlendi.
Sonuçlar: Bu araştırmada hastaların tamamına yakınının preoperatif dönemde bilgilendirildiği ve aç kaldığı bulundu. Ayrıca hastaların çoğunluğunun sözel bilgilendirme aldığı, ameliyattan önceki gece yarısından sonra aç kaldığı ve preoperatif antibiyotik proflaksisi aldığı belirlendi. Bununla birlikte hasta bakımında primer role sahip olan hemşireler ERAS ile ilgili eğitimlere katılmalı, işlem basamaklarını uygulamada diğer sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği halinde olmalı ve bağımsız karar verebileceği konularda hastaya yardımcı olmalıdır. 

Keywords

Abstract

Aim: This study was planned to evaluate the application status of the ERAS protocol (Enhanced Recovery After Surgery) in the pre-operative period in patients hospitalized in surgical clinics.
Methods: The descriptive study was carried out between January- September 2018 in surgical clinics where necessary permissions were obtained from a university hospital in Trabzon province. 190 patients who agreed to participate in the study constituted the sample of the study. Numbers and percentages were used in statistical analysis. 
Results: The average age of the patients participating in this study was determined to be 57.0±17.09. While 93.7% of the patients were informed in the preoperative period, 45.8% were informed by the physician, 81.3% were informed verbally. It was determined that 92.6% of the patients fasted after midnight the night before the surgery, 76.3% were premedicated, 77.9% had antimicrobial prophylaxis before going to surgery, and 75.1% did not have any skin preparation.
Conclusion: In this study, it was found that almost all of the patients were informed in the preoperative period and went hungry. In addition, it was determined that the majority of the patients received verbal information, fasted after midnight before the operation and received preoperative antibiotic prophylaxis. However, nurses who have primary roles in patient care should attend trainings on ERAS, cooperate with other healthcare team members in implementing the procedure steps, and assist patients in matters that they can make independent decisions. 

Keywords