Türkiye’de internet bağımlılığıyla ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi

Author:

Year-Number: 2020-Volume 1 Issue 1
Number of pages: 7-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’de internet bağımlılığıyla ilgili lisansüstü tezlerin içerik açısından analiz edilerek mevcut durumun ortaya koyulması, literatürde daha az çalışma yapılan çalışma gruplarının, örneklem tekniklerinin, araştırma türleri ve alanların belirlenmesi hedeflenmiştir. 
Yöntem: Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi internet sitesinden ulaşılan 138 yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezi oluşturmaktadır. 
Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre bu konuya ilişkin lisansüstü tezlerin yoğunlukla 2016-2020 yılları arasında yapıldığı görülmüştür. İncelenen tezlerin büyük bir kısmına tam metin olarak ulaşılmış, internet bağımlılığının Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde daha sık çalışıldığı ve araştırmacıların çalışma gruplarını büyük ölçüde lise ve üniversite öğrencilerinden oluşturdukları gözlenmiştir. İncelenen tezlerde en fazla nicel yöntemin tercih edildiği görülmüş, amaçsal örneklem tekniğinin en çok tercih edilen örneklem tekniği olduğu saptanmıştır. Araştırmacıların internet bağımlılığını ilişkisellik bağlamında sosyal, duygusal beceri ve problemlerle ve de demografik, sosyolojik ve sosyoekonomik özelliklerle ilişkilerini inceledikleri belirlenmiştir. 
Sonuçlar: Sonuç olarak, internet bağımlılığıyla ilgili küçük yaş gruplarıyla çalışmalar yapılabilir, nitel ve karma araştırma yöntemleri daha sık kullanılabilir. Ayrıca internet bağımlılığı olgusunun daha iyi anlaşılabilmesi için disiplinler arası çalışmalar yapılabilir. 

Keywords

Abstract

Aim: In this study, it was aimed to reveal the current situation, to determine the study groups, sampling techniques, research types and areas where less studies are conducted in the literature by analysing the content of graduate theses related to internet addiction in Turkey.
Methods: The descriptive research model was used in the researh. The sample of the study consists of 138 master's, doctorate and medicial speciality theses accessed from the website of National Thesis Center of Higher Education Institution. 
Results: According to the findings of the research, it was seen that postgraduate theses were mostly made between 2016-2020. Most of the theses were accessed in full text form, and it was determined that internet addiction was studied more frequently in the Social Sciences and Health Sciences Institutes. It has been observed that the researchers mostly formed their study groups from high school or university students. It was observed that the quantitative method was the most preferred method in the examined theses, and it was determined that purposeful sampling technique was the most used sampling technique. It has been determined that the researchers mostly examine the relationships of internet addiction with social, emotional skills or problems, as well as demographic, sociological and socioeconomic characteristics.
Conclusion: As a result, more studies on internet addiction should be conducted with younger age groups, qualitative or mixed research methods. In addition, more interdisciplinary studies need to be conducted to better understand the phenomenon of internet addiction. 

Keywords